دوره 4، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1396 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 51-44 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندر عباس، ایران
چکیده:   (703 مشاهده)
مقدمه: سبک زندگی اسلامی یکی از سبک های مثبت زندگی انسان است. از طرفی شادکامی برای همه ی افراد در جوامع بشری یک هدف نهایی است اما در میان افراد و فرهنگ ها متفاوت است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه سبک زندگی اسلامی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر بندر عباس در سال1394انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفیتحلیلی بر روی 110 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر بندر عباس در سال 1394 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای محقق ساخته روا و پایا شده بود.  اطلاعات جمع آوری شده  با استفاده از نرم افزار آماری SPSS16 و آزمون های آماری  توصیفی و تحلیلی شامل آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
نتایج: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 42/21 (18/2 = SD) بود. براساس تجزیه و تحلیل حاصل از آزمون پیرسون بین خودکارآمدی و سبک زندگی اسلامی رابطه معنی دار با همبستگی مثبت وجود داشت (001/0> P  و 412/0 =r ). همچنین بین جنسیت و سبک زندگی اسلامی ارتباط معنی داری وجود داشت ( 033/0=p).
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر بر طراحی و اجرای برنامه ها و کارگاه های آموزشی با تاکید بر سبک زندگی در افزایش شاد کامی از طریق ارتقا رضایت از زندگی، گسترش فرهنگ مثبت اندیشی و خوش بینی ، افزایش آگاهی در زمینه معارف دینی و حضور در اماکن مذهبی، روش های ارتقا  بهداشت روانی و جسمانی  تاکید دارد.
کلیدواژه ها: سبک زندگی اسلامی، شادکامی، دانشجویان، بندر عباس 
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲۳