دوره 4، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1396 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 60-67 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


کارشناس ارشد میکروبیولوژی کارشناس ارشد میکروبیولوژی، گروه میکروبشناسی، سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان، ایران
چکیده:   (669 مشاهده)
چکیده
مقدمه: با توجه به گزارش سازمان بهداشت جهانی، شیوع بیماری‌های منتقله از غذا یکی از مشکلات تغذیه‌ای جهان است. شیرینی‌ها به دلیل مواد تشکیل‌دهنده و شرایط ساخت و نگهداری محیط خوبی برای رشد میکروب‌ها هستند. هدف از این تحقیق شناسایی آلودگی‌های میکروبی از شیرینی‌های تر و خشک در شهرستان  سیرجان است.
روش‌ها: 300 ﻧﻤﻮﻧﻪ شیرینی‌تر و خشک از واحدهای ﻗﻨﺎدی ﺷﻬﺮ سیرجان به‌صورت ﮐـﺎﻣﻼً ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪ و ﻃﺒـﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ ایﺮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان و ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. آنالیز آماری داده‌ها با استفاده از تست آماری ANOVA با نرم‌افزار SPSS انجام گرفت. 
یافته‌ها: در این ﺗﺤﻘﯿﻖ می‌توان به آلودگی‌های ﺑﺎﻻی شیرینی‌های ﺗﺮ در فصل بهار ﺑﻪ باسیلوس، کپک، مخمر (95/19درصد) و در فصل تابستان مخمر (6/26درصد) اشاره کرد. در شیرینی‌های خشک هم در فصل بهار به کپک(27/25درصد) و در فصل تابستان به مخمر و باسیلوس (94/23درصد) می‌توان اشاره کرد. ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎیﻊ در این تحقیق ﻣﺨﻤــــﺮ می‌باشد ﮐﻪ ایﻦ اﻣﺮ نشان‌دهنده ﻣﺎﻧﺪن بیش‌ازحد شیرینی‌های ﺗﺮ در  فروشگاه‌ها و ﺷﺮایﻂ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﮕﻬﺪاری و حمل‌ونقل می‌باشد.
نتیجه‌گیری: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ  شیرینی‌های تر و خشک به باکتری‌ها و همچنین کپک‌ها و مخمرها و باسیلوس بالا می‌باشد. ﻟـﺬا به‌کارگیری راه‌های مختلف برای کنترل فساد میکروبی مخصوصاً رشد باکتری‌ها و کپک‌ها ،شامل استفاده از مواد اولیه سالم و بهداشتی و ارتقاء سطح آگاهی‌های بهداشتی افراد دﺧﻴﻞ در ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻳﻦ  فراورده‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
کلمات کلیدی: آلودگی‌های میکروبی، شیرینی‌های تر و خشک،  شهرستان سیرجان.
 
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۱۱