دوره 4، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1396 )                   جلد 4 شماره 2 صفحات 1-11 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


استادیار آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
چکیده:   (900 مشاهده)
مقدمه: سرطان پروستات، شایعترین سرطان بدخیم در مردان بوده و بعد از سرطان ریه دومین علت مرگ ومیر انواع سرطان، در مردان است. در توصیف اپیدمیولوژی ، آن را بیماری قابل پیشگیری میدانند. هدف این پژوهش بررسی و تبیین رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پروستات مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در بین مردان نظامی استان هرمزگان می باشد.
 
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی می باشد که بر روی 253 نفر از مردان یک مجموعه نظامی در استان هرمزگان که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با رویکرد تخصیص متناسب( پایگاه های نظامی طبقات را تشکیل می دهند) انتخاب شده در سال 1395 انجام شد.
ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر مشخصات دموگرافیک، سؤالات مربوط به سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و سؤالات بیان عملکرد رفتار پیشگیرانه بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و شاخصهای آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی) تجزیه وتحلیل شدند.
 
یافته ها: در این پژوهش، ارتباط معنی داری بین میانگین نمره سازه های حساسیت درک شده، منافع و موانع درک شده و خودکارآمدی با عملکرد مردان نظامی در خصوص رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پروستات مشاهده شد (05/0P<). همچنین از بین سازه های مدل اعتقاد بهداشتی، موانع درک شده  (001/0P<)
و خودکارآمدی (001/0P<) مهمترین پیشگویی کننده های عملکرد پیشگیرانه مردان نظامی در خصوص سرطان پروستات بودند.
نتیجه گیری:
مطالعه حاضر پیشنهاد می کند که متخصصین آموزش سلامت در هنگام طراحی و اجرای برنامه های آموزشی در مورد سرطان پروستات باید به سازه های پیشگویی کننده همچون موانع، منافع درک شده و خودکارآمدی درک شده توجه نمایند.
 
کلیدواژه ها: مدل اعتقاد بهداشتی، سرطان پروستات، مردان نظامی، رفتار پیشگیری کننده
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶