دوره 2، شماره 3 - ( پاییز 1394 )                   جلد 2 شماره 3 صفحات 40-46 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (4615 مشاهده)

مقدمه :  اختلالات رفتاری، اختلالات شایع و ناتوان کننده ای هستند که برای همه افراد جامعه از جمله کودکان و نوجوانان مشکلات بسیاری را ایجاد می کند . پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان شیوع اختلالات روانی و عوامل اجتماعی-دموگرافیک مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان بشاگرد انجام شده است.

روش کار:  این مطالعه بصورت توصیفی-  تحلیلی از نوع مقطعی انجام شد. جامعه مورد بررسی شامل کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستانی شهرستان بشاگرد بود. در مجموع 313 نفر وارد مطالعه گردید که به روش ترکیبی از  تصادفی خوشه ای، طبقه ای و ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه تصحیح شده SCL-90  بوده که روایی و پایایی آن قبل از اجرا بررسی و تعیین گردید. پرسشنامه  درحضور یک نفر کارشناس روانشناس که بدین منظور آموزش دیده توزیع و پس از توضیحات لازم توسط دانش آموزان تکمیل گردید. اطلاعات جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS16  و برای توصیف داده ها از آمار های توصیفی وبرای تحلیل داده ها از آمار استنباطی مانند  آزمون کای ، t-test ، آنالیز واریانس استفاده گردید.

نتایج: در این مطالعه در مجموع 313نفر دانش آموزان دبیرستانی مورد بررسی قرار گرفت. دامنه سنی شرکت کننده گان 21-14 سال و میانگین سنی آنان 16.33 سال با انحراف معیار 1.26 سال بود . شیوع کلی اختلالات روانی در میان دانش آموزان مقطع دبیرستانی شهرستان بشاگرد 11/51 درصد بوده که در جنس دختر این میزان به 24/85 درصد بود و نسبت به جنس پسر اختلاف معنادار آماری نشان داد.

اختلال پارانوئید شایع ترین اختلال و ترس مرضی کم ترین میزان شیوع اختلافات روان شناختی (6/0 درصد ) در میان دانش آموزان دبیرستانی بشاگرد بود. رابطه شیوع اختلالات روان شناختی با جنسیت در اکثر اختلالات بجز ترس مرضی (151/0 p= ) و روان پریشی (087/0. p=) مشاهده گردید. عامل پایه تحصیلی  در شیوع اختلال حساسیت فردی  ، افسردگی و پارانوئید ارتباط معنادار آماری داشته است .همچنین موقعیت جغرافیایی دانش آموز (محل سکونت ) در شیوع اختلال وسواس، پرخاشگری و روان پریشی ارتباط معنادار داشته است. (05/0 p < ) هیچ کدام از اختلالات روان شناختی مورد بررسی با عواملی مانند شغل پدر ، شغل مادر ، تحصیلات پدر ، تحصیلات مادر ، تعداد فرزندان در خانواده و وضعیت اقتصادی خانواده ارتباط معنادار نداشت ( 05/0< p )

نتیجه گیری: میزان شیوع اختلالات رفتاری در شهرستان بشاگرد در مقایسه با سایر پژوهش های انجام گرفته در داخل و خارج از کشور در حد متوسط قرار دارد. با این وجود، لزوم سیاست گذاری سلامت روان در مقطع نوجوانی برای کاهش بار آسیب در آینده و ارا ئه راهکارهای برون رفت از این مسأله به قوت خود باقی است

متن کامل [PDF 370 kb]   (3636 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/7/22 | پذیرش: 1394/8/19 | انتشار: 1394/9/2