راهنمای نگارش مقاله

مجله طب پیشگیری ، نشریه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان است.

این مجله مقالات نویسندگان را در قالب مقالات پژوهشی ( Original Article ) مقالات مروری ( Review Article ) ، گزارش مورد (Case Report)، مقالات کوتاه ( Short Communication ) و نامه به سردبیــر ( ( Letter to the Editor در زمینــه های گوناگـــون آموزش علوم پزشـــکی شامل موارد زیـر منتشر می نماید:

  • - علوم بهداشتی و طب پیشگیری
  • - بهداشت عمومی
  • - بهداشت محیط و حرفه ای
  • - بهداشت مادر و کودک

نحوه نگار ش مقاله

پژوهشگران ارجمندی که مایل هستند مقاله آنها در مجله طب پیشگیری هرمزگان چاپ گردد، خواهشمند است نکات ذیل را به هنگام تدوین و ارسال مقاله رعایت رعایت فرمایند:

ساختار مقاله پژوهشی : مقاله پژوهشی شامل عنوان (فارسی و انگلیسی)، چکیده و کلیدواژه‌ها (فارسی و انگلیسی)، مقدمه و هدف، روش ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، سپاسگزاری و فهرست منابع می‌باشد.


صفحه عنوان: در صفحه اول عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، وابستگی سازمانی، شهر، کشور، چکیده به فارسی و انگلیسی، نشانی پستی، شماره تلفن، نشانی پست الکترونیک و دورنگار نویسندگان اعلام و نویسنده مسئول (Corresponding Author)  مشخص گردد. در صورتی که مقاله حاصل از نتایج طرح پژوهشی یا پایان نامه باشد، لازم است نام مرکز یا سازمان تامین کننده بودجه همراه با شماره طرح یا پایان نامه مربوطه اعلام گردد.

مقاله به زبان فارسی روان و با رعایت قواعد دستوری نگاشته شود و از آوردن اصطلاحات خارجی که معادلهای دقیق و رسایی در زبان فارسی دارند خودداری گردد و در مواقع ضروری، معادل لاتین در پرانتز جلو لغت نوشته شود.


چکیده مقاله: چکیده باید حداکثر 250 کلمه، به صورت ساختاریافته (Structured Abstract) و معرف محتوای مقاله باشد.
مقالات پژوهشی شامل: مقدمه، روش کار، یافته‌ها، نتیجه گیری و کلید واژه ها که باید بین 3 الی 5 واژه منتخب از سرعنوان موضوعی پزشکی  فارسی و در مقالات مروری شامل مقدمه، مروری بر مطالعات، نتیجه گیری و کلید واژه‌ها باشد. چکیده انگلیسی دقیقا معادل چکیده فارسی باشد.
چکیده انگلیسی مقاله باید شامل Keywords ,Conclusion ,Results, Mthods, Introduction بوده و واژه های کلیدی بین 3 الی 5 واژه منتخب از سرعنوان موضوعی پزشکی لاتین (MESH) باشد.


مقدمه: باید ضمن بیان زمینه و اهمیت و هدف پژوهش، خلاصه‌ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر را که در گذشته به انجام رسیده است را با ذکر منابع مربوطه بیان نماید.


روش ها: در این بخش باید ابزار جمع آوری اطلاعات ذکر شود و در صورتی که مقاله دارای پرسشنامه یا چک لیست باشد، به مقاله ضمیمه شود. درمورد پرسشنامه های استاندارد، ذکر مرجع و مشخصات آن کافی بوده و نیازی به ضمیمه کردن پرسشنامه نیست. باید همه قسمت های روش بررسی (انتخاب نمونه، محل انجام مطالعه، نوع مطالعه، روش اجرا، زمان انجام مطالعه، زمان گردآوری داده‌ها، ملاحظات اخلاقی، شیوه تجزیه و تحلیل آماری) طوری نوشته شود که دیگران بتوانند عین پژوهش را دوباره تکرار کنند.


متن:
مقالات تحقیقی: شامل مقدمه (دلایل انتخاب موضوع، اهمیت مسئله)، روش کار، یافته ها(افعال به کار رفته در این بخش باید گذشته باشد.) و بحث و نتیجه گیری (مقایسه نتایج با مطالعات قبلی، نتیجه گیری کلی)، تشکر و قدردانی، منابع و ضمائم(شکل، جدول،نمودار، پرسشنامه)

مقالات مروری: مقالات مروری شامل مقدمه، مروری بر مطالعات، بحث و نتیجه گیری، تشکر و قدردانی و منابع می باشد. تعداد کلمات مقاله
4000  است.

مقاله کوتاه (گزارش مورد):   گزارش موردی شامل گزارش موارد نادر و جالب است که باید شامل چکیده، مقدمه، گزارش مورد، بحث و نتیجه گیری، سپاسگزاری و منابع باشد. این مقاله حداکثر شامل ۱۰۰۰ کلمه می باشد. 

نامه به سردبیر:این نوع مقاله در حدود۱۰۰۰-۷۰۰ کلمه و با موضوعات نقدی بر مقالات قبلی، اخبار و تجربه های نو و ارزنده در خصوص حوزه موضوعی مجله می بایست تهیه گردند.


یافته‌ها: یافته‌های حاصل از پژوهش باید بصورت ترکیبی از متن، جدول و نمودار یا شکل گزارش شود. محتویات جداول و نمودارها نباید بصورت کامل در متن هم تکرار شود بلکه ذکر شماره نمودار یا جدول در متن کفایت می‌کند. در مقالات طولانی برای وضوح بیشتر مطالب ممکن است مطالب زیر عنوان فرعی ( Sub-heading ) در قسمت نتایج و بحث ذکر شود.


بحث و نتیجه‌گیری: این بخش لازم است با تاکید بر یافته‌های مطالعه حاضر به بیان تفاوت‌ها و شباهت‌های مطالعه انجام شده با یافته‌های سایر مطالعات مشابه بپردازد. در این قسمت نیازی به تکرار مجدد جزئیات یافته‌ها نمی‌باشد بلکه تاکید بر جنبه‌های جدید و مهم مطالعه و نتیجه گیری از یافته‌ها کافی است. لازم است ذکر گردد که آیا یافته‌های مطالعه برای اثبات فرضیه یا فرضیه‌های مطرح شده در مطالعه کافی است یا به مطالعات بیشتری نیاز است. نتیجه‌گیری کلی، ذکر مشکلات و محدودیت‌های عمده مطالعه و همچنین نقاط قوت آن در پایان این بخش الزامی است.


سپاسگزاری: از تمامی افرادی که در این مطالعه همکاری داشته‌اند اما فاقد معیار کافی برای عنوان شدن در بین نویسندگان مقاله بوده‌اند در این قسمت قدردانی گردد. این افراد عبارتند از کسانی که در روش یا در نگارش مقاله همکاری داشته‌اند، یا از پژوهش حمایت مادی یا علمی کرده‌اند. چنانچه پژوهش با استفاده از بودجه تحقیقاتی موسسه یا دانشگاهی انجام شده است، نام آن موسسه یا دانشگاه را به همراه شماره ثبت طرح در آخر مقاله ذکر کنید.


جداول: درصورت نیاز به جداول یا نمودار و به ازاری هر دو صفحه متن مقاله، یک جدول یا نمودار با عنوان فارسی ارائه شود. نمودارها و جداول ارسالی باید دقیق و واضح باشند. هریک از جداول و نمودارها در یک صفحه جداگانه ارائه شوند. جداول و نمودارها دارای عنوان باشند. عنوان نمودار در زیر نمودارها و عنوان جداول در بالای جداول قرار گیرد. نتایج درج شده در جدول ها جز در مورد مطالب مهم نباید در متن تکرار شود. در صورت نیاز، توضیحات لازم برای اطلاعات جدول باید به صورت زیر نویس در زیر جدول آورده شوند و در متن جدول برای ارجاع به زیرنویس جدول صرفا از علائم *،‡،† و ... استفاده شود. شکل ها و نمودارها باید به صورت سیاه و سفید رسم شده باشند و ذکر نرم افزاری که با آن شکل و نمودار رسم شده الزامی است. کلیه جداول به زبان انگلیسی و فارسی در یک فایل جدا از متن کامل مقاله آورده شود. 


شکل‌ها و نمودارها: شکل‌ها یا نمودار‌ها به تعداد محدود و با کیفیت بالا در صفحات جداگانه قرارگرفته و عناوین آنها در زیر شکل ذکر شود. اطلاعات نباید بصورت همزمان در جداول، نمودارها یا شکل‌ها و متن تکرار شود.  کلیه شکل ها و نمودارها به زبان انگلیسی و فارسی در یک فایل جدا از متن کامل مقاله آورده شود. 


فهرست منابع:

منابع در متن مقاله به ترتیب استفاده در متن، داخل کروشه شماره گذاری و در انتهای مقاله مطابق با شیوه ونکوور(Vancouver style) آورده شوند.

نحوه نگارش مقاله مطابق با شیوه ونکوور به صورت زیر می باشد:
مقاله مجله چاپی: نام خانوادگی و  حرف اول نام نویسنده اول، نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده دوم، عنوان کامل مقاله، عنوان کامل یا اختصار نام مجله از NLM و سال انتشار؛ دوره یا جلد(شماره): صفحه اول مقاله - صفحه آخر مقاله.

مثال:

Anthony J, Fergusson C.Six Sigma in the software indstruy :result from a pilot study.Managerial Auditing Journal 2004;19(8):1025-32 

توجه:
اگر تعداد نویسندگان هر کدام از منابع بیش تر از 6 نفر باشد، پس از نویسنده ششم ویرگول گذاشته و عبارت et al ذکر شود. در تعدادی از مجلات به جای دوره یا جلد از عبارت سال استفاده می شود. برای مثال سال پنجم که برابر دوره است.

کتاب(ویرایش اول): نام خانوادگی و اول نام نویسندگان. عنوان کامل کتاب. شهر ناشر: نام ناشر؛ سال انتشار کتاب
مثال:
Kiley R. Medical information on the internet:aguide for health professionals. London: Churchill Livingstone;1999


کتاب(ویرایش دوم): نام خانوادگی و حرف اول نام ویراستاران. عنوان کامل کتاب. شماره ویرایش. شهر ناشر: نام ناشر؛ سال انتشار کتاب

مثال:

Kreith F, Gwami DY, editors.The CRC handbook of mechanical engineering.2nd ed. Boca Raton, FL:CRC Press, 2005

توجه: در صورتی که کتاب تنها یک ویراستار دارد، شکل مفرد editor پس از نام ویراستار، نوشته شود. در صورتی که نویسندگان همان ویراستاران کتاب باشند، نیازی به نگارش واژه editor نیست.


فصلی از کتاب: فصلی از کتاب که هر فصل آن دارای نویسنده یا نویسندگانی مجزاست: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسندگان فصل. عنوان فصل. In: نام خانوادگی و حرف اول نام ویراستار اول کتاب، نام خانوادگی و حرف اول نام ویراستار دوم کتاب. عنوان کامل کتاب. شماره ویرایش. شهر ناشر: نام ناشر؛ سال انتشار کتاب. صفحه اول فصل- فصل آخر فصل.

مثال:

porter RJ, Meldrum BS, Antiepileptic drugs.In :Katzung BG,editor.Basic and clinical pharmacology. 6th ed.Norwalk(CN):Aplettonand lange; 1995. p. 80-361

مجموعه همایش مقالات: نام خانوادگی و حرف اول نام ویراستاران. عنوان مجموعه مقالات. شماره و عنوان سلسله همایش؛ سال و ماه و روزهای همایش؛ شهر همایش، کشور همایش. شهر ناشر: نام ناشر؛ سال انتشار مجموعه مقالات.
مثال:

Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. proceedings of the 10th International Congress of EMG and clinical neurophysiology; 1995 Oct 15-19;Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevior; 1996

یکی از مقالات همایش: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسندگان. عنوان مقاله.In: نام خانوادگی و حرف اول نام ویراستاران، editors. عنوان مجموعه مقالات. شماره و عنوان سلسله همایش؛ سال و ماه و روزهای همایش؛ شهر همایش، کشور همایش. شهر ناشر: نام ناشر؛ سال انتشار مجموعه مقالات. صفحه اول مقاله - صفحه آخر مقاله
مثال:

Bengtsson S, Solhiem BG, Enforcement of data protection , privacy and security in medical informatics.In Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th world Congress on Medical Informatics; 1992 sep 6-10; Geneva Switzerland. amesterdam :North - Holland; 1992. p. 1561-5

مقاله اینترنتی دارای شماره صفحه: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسندگان. عنوان مقاله. عنوان کامل یا اختصار نام مجله از NLM Serial Online و سال انتشار . سال، ماه و روز استناد؛ دوره یا جلد(شماره): صفحه اول مقاله - صفحه آخر مقاله.Available from :URL: آدرس اینترنتی زیر خط دار.
مثال:
Garfinkel PE, Lin E, georing P. should amenorrhea be necessary for the diagnosis of anorexia nervosa? BR J Psych [serial online] 1996 [cited 1999 Aug 17]; 168(4): 500-6 . Available from: URL:http://biomed.niss.ac.uk   
مقاله اینترنتی بدون شماره صفحه: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسندگان. عنوان مقاله. عنوان کامل یا اختصار نام مجله از NLM Serial Online و سال انتشار [سال ماه و روز استناد]؛ دوره یا شماره(جلد): [تعداد قاب] Available from:URL: آدرس اینترنتی زیر خط دار.
مثال:

Morsee SS.Factors in the emergence of infectious disease. Emerge infect dis[serial onluine]1995 in Jan - Mar [cited 1999 Dec 25]; 1(1): [24 Screens]. Availabale from : URL: http:// cdc/gov/ncido/EID/.htm

توجه: تعداد قاب یک به اضافه تعدادی است که باید کلید page down را از صفحه کلید فشار دهید تا از ابتدا به پایان مقاله برسید.
پایان نامه: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده. عنوان کامل پایان نامه  [مقطع پایان نامه]. شهری که دانشگاه در آن قرار دارد: نام دانشگاه، نام دانشکده؛ سال دفاع پایان نامه

مثال:

Wood MA. Astudy of the perception of the impact of modelling on the development of commitment to action in decision. Conferencing
Phd thesis] .perth(WA) : Courtin university of tecnology; 2004
 

منابع فارسی پیرو: نامه شماره 1/625/پ مورخ 17/7/1387، از سوی دبیر محترم کمیسیون نشریات علمی - پژوهشی کشور ، برای کلیه نشریات فارسی با توجه به مکاتباتی که با پایگاه های اطلاعاتی صورت گرفته است، نوشتن تمام منابع به انگلیسی از ارجحیت بالایی برخوردار است و اکیدا توصیه می شود نشریات نسبت به این امر اقدام نموده و از نویسندگان بخواهند تا این موضوع را رعایت نمایند. در این مورد باید عنوان منبع در کروشه نوشته شود و در انتهای جمله کلمه persian افزوده شود که مشخص شود اصل منبع به زبان فارسی است. از آنجا که امکان دارد فارسی نویسی با ابهام روبرو باشد، مثالی از آن ذکر می شود.

Nourmohammadi H, Vaziri E, Etemadifard A.p[Science prodoction in iran in 2005 and 2006 according to ISI Statistic] . Faslname-ye ketab 2007; 18(3): 71-90 .[persian[]
درصورتی که چکیده انگلیسی در دسترس نباشد،عنوان مقاله فارسی به انگلیسی برگردانده شده و در داخل کروشه قرار می گیرد.
توجه: برای به حداقل رساندن خطا در منابع بهتر است از نرم افزارهای مدیریت اطلاعات کتابشناختی مانند Refernce Manager و Endnote استفاده شود.

درصورتی که منبعی استفاده کردید که یکی از انواع بالا نیست، اطلاعات کتابشناختی آن را به شکل کامل و دارای نام پدیدآورنده (شخص یا سازمان)، عنوان نوشته، محل انتشار(شهر یا آدرس اینترنتی) و سال انتشار بنویسید تا توسط ویراستار استنادی مجله به شکل صحیح نگارش شود.


نگارش مقالات:

آیین نگارش فارسی کاملا رعایت گردد و در مورد به کاربردن معادل فارسی اصطلاحات علمی، اصل اصطلاح در متن در پرانتز آورده شود.

قواعد تایپ مقاله: مقاله باید در قطع  Α4، با حاشیه گذاری 3سانتی متر از هر سمت و با نرم افزار Microsoft Word تایپ شود. اندازه قلم متن باید 12 و نوع قلم آن بوده و تعداد کلمات مروری حداقل 3500 و حداکثر 4500 و مقاله پژوهشی حداقل 6500 و حداکثر 7500 باشد. شماره صفحات باید به ترتیب در پایین و سمت چپ درج شوند.


علائم اختصاری: در متن مقاله هر واژه یا عبارتی که بصورت علایم اختصاری فارسی یا انگلیسی بکار برده شده در اولین استفاده، باید عبارت کامل آن در داخل پرانتز ذکر گردد.


تضاد منافع( Conflicts of Interest ): نویسندگان موظفند کلیه منابع مالی و تضاد منافع احتمالی مانند حمایت‌های مالی یا داشتن سهام در یک شرکت که ممکن است پس از انتشار مقاله دچار سود یا ضرر شود را اعلام نماید.


جنبه های حقوقی: مقاله ارسالی نباید در هیچ نشریه فارسی زبان دیگری به چاپ رسیده باشد یا در زیر چاپ باشد و در صورتی که قبلا در کنفرانس ها و مجامع علمی ارائه شده باشد، مراتب با ذکر تاریخ ارائه و مشخصات کامل کنفرانس اعلام گردد. اگر در حین بررسی و داوری (پس از 4 ماه از تاریخ ارسال) مقاله برای چاپ در مجله دیگری پذیرفته شود، نویسنده مکلف است این موارد را در اسرع وقت به این مجله انعکاس دهد.


تعهدنامه مقاله:(در قسمت برای نویسندگان مجله قابل دسترسی است) باید حاوی امضای همه نویسندگان باشد و امضای آن به منزله پذیرش شرایط موارد حقوقی است که در این جا ذکر شده است. در صورت عدم ذکر یکی از نویسندگان به عنوان نویسنده مسئول، فرستنده مقاله آماده پاسخگویی موارد پیش آمده در مورد حق مولفان دیگر و پاسخگویی به مکاتبات خواهد بود.


نحوی ارسال مقاله: نویسندگان محترم می‌توانند با ثبت‌نام در سایت مجله (http://jpm.hums.ac.ir  ) مقاله خود را بصورت online ارسال نمایند.شایان ذکر است ارسال فایل مقاله به دو صورت امکان پذیر است :

الف) "با نام ومشخصات نویسندگان"

ب ) "بدون نام ومشخصات نویسندگان "

که بصورت فایل Word به همراه فرم تعهدنامه (شامل امضا همه نویسندگان) ارسال می گردد.کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 3580 بار   |   دفعات چاپ: 792 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله طب پیشگیری می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Journal of Preventive Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
Journal of Preventive Medicine by http://jpm.hums.ac.ir/ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.