راهنمای نگارش مقاله

 1. شرایط پذیرش مقاله:
 • نوع مقاله
مقاله پژوهشی       مقاله مروری         گزارش مورد         نامه به سردبیر
 
 • عنوان
از به کارگیری کلماتی که معنای مشخصی ندارند پرهیز کنید. اکثر عناوین به خصوص در مقالات ایرانی با کلماتی نظیر » پژوهشی در « ، » مقایسه « ،» بررسی « شروع می شود در حالی که می توان بدون آن که به معنای عنوان لطمه ای وارد شود، آنها را حذف نمود.
عنوان مقاله به شکل عبارت باشد و نه به شکل جمله.
در عنوان از اختصار استفاده نشود .
توصیه می شود عنوان مقاله در حد امکان کوتاه باشد.
اگر از اعداد در عنوان مقاله استفاده شده است، این اعداد در صورتی که صد و یا کمتر از آن هستند را به صورت حرفی و بزرگتر از صد را به صورت عددی بنویسید.
 
 • عنوان کوتاه
عنوان کوتاه ذکر شده باشد. عنوان کوتاه برای استفاده در سر صفحه های مقاله چاپ می شود )تعداد کلمات یا حروف بنابر قوانین داخلی مجلات تعیین شود، به طور معمول حداکثر 8 کلمه یا 50 حرف.( همچنین عنوان کوتاه نباید با درج چند کلمه اول عنوان )و چند نقطه در ادامه آن( جایگزین شود.
 
 • نویسندگان
نام، نام خانوادگی، گروه آموزشی، دانشکده یا مرکز تحقیقاتی، (پژوهشکده یا پژوهشگاه)، دانشگاه، شهر، کشور.
 
 • نویسنده مسئول
نام، نام خانوادگی، گروه آموزشی، دانشکده یا مرکز تحقیقاتی، (پژوهشکده یا پژوهشگاه)، دانشگاه، شهر، کشور.
ایمیل، شماره تماس قابل دسترس
نویسنده مسؤول (Corresponding Author) با علامت * متمایز شود و به زیرنویس صفحه اول ارجاع گردد.
 
 • چکیده
 • چکیده مقاله (ساختاریافته): دارای مقدمه، روش‌ها، یافته ها، نتیجه‌گیری و کمتر از ۲۵۰ کلمه باشد.
اجزای چکیده ساختاریافته شامل موارد زیر است:
مقدمه
روش‌ها
یافته ها
نتیجه‌گیری
 • چکیده یک مقاله مروری: به طور معمول چکیده این نوع مقاله سازمان نیافته هستند و لازم است از ۲۵۰ کلمه کمتر باشد
در صورت سازمان‌یافته بودن چکیده، لازم است از ۳۰۰ کلمه کمتر باشد. این نوع چکیده شامل عناوین زیر است:
هدف
منابع اطلاعات یا داده‌ها
روش‌های انتخابی برای مطالعه
ترکیب مطالب و نتایج
نتیجه‌گیری
 • چکیده مقالات گزارش مورد (case report): کمتر از ۱۲۵ کلمه و شامل عناوین زیر باشد.
زمینه یا سابقه
مورد
نتیجه‌گیری
 • در مجموع از لحاظ مفهوم، لازم است چکیده فارسی و انگلیسی انواع مقاله معادل هم باشند و در چکیده انگلیسی ، عنوان مقاله و شناسنامه نویسندگان نیز برگردان انگلیسی شده باشد.
 •  
 • کلیدواژه
در پایان چکیده تعداد ۳ تا ۱۰ کلیدواژه ذکر گردد که از اصطلاح نامه Mesh انتخاب شده باشد.
 
 
 • تعداد جداول و نمودارها
فرمت و ساختار جداول و نمودارها در تمام مقالات یکسان باشد. دارای عنوان مرتبط با جدول و نمودار باشد. از به کار بردن "شماره" در عنوان پرهیز شود. از تصاویر، نمودارها و جداول به جا و مناسب استفاده شود. از ارایه جداول، منحنی‌هاو تصاویر اضافی خودداری شود. برای مثال جدولی که صرفاً دارای یک ردیف است و یا نموداری که نشان‌دهنده ۲ نسبت آماری می‌باشد، اضافی محسوب می‌شوند چون موارد فوق را می‌توان در متن طی یک الی دو سطر ارایه نمود و یا ارایه تصویر ابزار متداول آزمایشگاهی ضروری نیست. گاه نویسندگان برای صحه نهادن به انجام مراحل تحقیق خود تصاویری ارایه می‌کنند که اضافی محسوب می‌شوند و در ارایه نتایج هیچ نقشی ندارند. مثلاً تصویر کشته شده جانور بعد از انجام آزمایش. تعداد تصاویر، نمودارها و جداول یک مقاله محدود بوده و بیش از یک عدد به ازاء هر ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ کلمه (معادل سه تا چهار صفحه A۴) نباشند. اگرچه بقیه نمودارها و جداول می‌تواند به صورت ضمیمه مقاله ارایه گردد.
لازم است تصاویر، جداول و نمودارها خودکفا، دارای شماره، عنوان کامل، واضح و دارای زیرنویس بوده و با دست کشیده نشده باشند. در جداول هیچ خانه خالی، بدون توضیح نباشد. لازم است تصاویر به حدی واضح باشند که یافته‌های اشاره شده در عنوان و یا متن مقاله قابل مشاهده باشند و در مواردی که مناسب است تصویر رنگی باشد. تصاویر در مواردی باید اصل باشند، مثلاً ارایه تصویر بازسازی شده کامپیوتری یک منحنی الکتروفورز و یا FCG صحیح نیست و اصل تصویر ارایه گردد. به علاوه: استنباط معنی یک جدول یا شکل بدون رجوع به متن امکان‌پذیر باشد.
جداول و اشکال، یافته‌ها را به اختصار بیان کند. جداول به ترتیب در طول مقاله شماره‌گذاری شود. هر جدول یک عنوان داشته باشد (بالای جدول) که موضوع جدول را توضیح دهد. هر نمودار نیز دارای عنوان (زیر نمودار) باشد که موضوع نمودار را توضیح دهد. حتی‌الامکان خانه‌های جدول خالی نباشد و در صورت خالی بودن در مورد آن توضیح کافی داده شود. اشکال به ترتیب در طول مقاله شماره‌گذاری شوند. هر شکل یک عنوان داشته باشد.
 
 
 • ساختار متن مقاله پژوهشی
 • مقدمه
 • مواد و روش‌ها
 • یافته ها
 • بحث و نتیجه گیری: از به کار بردن سوال پژوهش در مقالات پرهیز شود و به جای آن اهداف متناظر در انتهای مقاله ذکر شود. پیشنهادات و محدودیت های پژوهش ذکر شده باشد. (براساس سیاست مجله این بخش می تواند مشترک و در انتهای مبحث بحث و نتیجه گیری قرار گیرد. و یا به صورت تیتر جداگانه آورده شود.). در پایان نیز نتیجه‌گیری نهایی ذکر شده باشد.
 • تشکر و قدردانی: از کسانی که به صورت مادی و معنوی (کمک فنی،‌ نوشتاری و غیره) نویسندگان را یاری کرده‌اند قدردانی شود. حتی‌الامکان علت قدردانی از افراد و نقشی که آنها ایفاد نموده‌اند به اختصار ذکر شود. در صورتی که مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی باشد باید شماره طرح، تاریخ و سازمان حمایت کننده ذکر شده باشد. در صورتی که مقاله برگرفته از پایان نامه باشد، باید مقطع تحصیلی، نام نویسنده پایان نامه و نام دانشگاه حمایت کننده ذکر شده باشد.
 • منابع: براساس شیوه نامه ونکوور (به ترتیب ورود در متن) و به زبان انگلیسی تنظیم شده باشد.
 • ساختار متن مقاله گزارش موردی (Case report)
در تهیه مقالات مقالات گزارش موردی می‌بایست موازین اخلاقی رعایت شود و اسرار بیمار محرمانه بماند، همچنین یک فرم رضایتنامه از بیمار تهیه گردد و ضمیمه مقاله شود. این مقالات شامل اجزای زیر باشد:
 • چکیده
 • کلیدواژه
 • مقدمه
 • موارد مورد نظر
 • بحث
 • نتیجه‌گیری
 • تشکر و قدردانی
 • منابع
 • جداول
 • علایم و اختصارات
 
 • ساختار متن مقاله مروری
همان ساختار اساسی از استدلال‌ها و مباحث گزارش تحقیقی را داراست. روش‌های به کار برده شده برای استخراج و انتخاب مطالب و ترکیب داده‌ها و اطلاعات توصیف شود.
 
 • نامه به سردبیر
گاهی ممکن است موضوع مورد بحث، یک مقاله چاپ شده در شماره های مجله باشد. در این موارد نخست نویسنده نامه، مشخصات کامل مقاله چاپ شده مورد نقد را بیان کرده، و سپس موارد ایراد و اشکال را با دلیل های مستند توضیح می دهد. گام بعدی این است که انواع راه حل ها و راهبردهایی که می تواند جهت حل مساله مطروحه وجود دارد به صورت مستند ارائه نماید.
 
 • رفرنس
رفرنس براساس شیوه نامه ونکوور و سیاست اعلام شده در راهنمای نویسندگان تنظیم شده باشد
 
 • چکیده انگلیسی
در مجموع از لحاظ مفهوم، لازم است چکیده فارسی و انگلیسی انواع مقاله معادل هم باشند و در چکیده انگلیسی عنوان مقاله و شناسنامه نویسندگان نیز برگردان انگلیسی شده باشد.
 
 • خطوط در ابتدا و انتهای متن و صفحات تراز باشد.
 • علامت گیومه در متن  به جای "" به صورت «» نوشته شود.
 • از علامت * برای مشخص نمودن نویسنده مسئول در بین اسامی نویسندگان استفاده شود.
 • اسامی، اصطلاحات و نام افراد خارجی در متن به زبان انگلیسی آورده شود
 • علامت % در متن مقاله به صورت حرف (درصد) بیان شود. اعداد کمتر از 10 به صورت حرفی نوشته شود.
 • علائم سجاوندی با کلمه یا حرف پیش از خود بدون فاصله و با کلمه یا حرف پس از خود با یک فاصله قرار می گیرند.
 • استفاده از فقط یک فاصله بین کلمات رعایت شود.
 • از درج فاصله خالی در آخر جمله خودداری کنید. گاهی افراد پیش یا پس از نقطه آخر جمله از یک  Space استفاده می کنند که صحیح نیست.
 • هنگام تایپ کلماتی که می بایست همواره در کنار یکدیگر قرار گیرند، به جای استفاده از کلید Space از ترکیب هم زمان کلیدهای Space و  Ctrlو Shift استفاده کنید. این ترکیب کلیدها در حالت فارسی و انگلیسی قابل استفاده است. کاربرد این کلیدها در زمانی است که قصد تایپ یک عبارت انگلیسی در بین متن فارسی را دارید و مایل نیستید برخی کلمات عبارت انگلیسی به سطر بعد انتقال یابد.
 • در شروع پاراگراف یک تو رفتگی تعریف کنید. در اغلب متنها این تو رفتگی یک سانتیمتر است.
 • اگر میخواهید بخشی از متن از آغاز صفحه بعد شروع شود بهجای استفاده از تعداد زیادی Enter از یک بار فشار دادن ترکیب کلیدهای Ctrl و Enter استفاده کنید.
 • در زبان انگلیسی در تایپ اسامی مشخص مانند نام شهرها، کشورها، شرکت ها، افراد و نشانی آن ها، شروع کلمه با حرف بزرگ تایپ شود.
 • اندازه و نوع فونت(B Nazanin) قسمت های مختلف یک مقاله )مثل مقدمه، بحث و ...( و برای تمام مقالات بایستی به صورت مشابه و یک دست باشد.
 • جدول:
 • جدول ها به ترتیب حضور در متن شماره گذاری شوند. عنوان جداول در بالا ذکر شود.
 • زمانی از جدول استفاده می شود که تعداد داده ها زیاد است و اختلاف آن ها خیلی محسوس نیست.
 • خانه های جدول ها از لحاظ طولی و عرضی وسط چین باشند.
 • سر ستون ها و سرردیف ها با خطوط تیرهbold  تنظیم شوند.
 • در هر جدول در سر ستون واحد اندازه گیری متغیر مربوطه در پرانتز آورده شود.
 • در متن جدول نباید از مخفف استفاده شود، مگر در مواردی که آن مخفف کاملاً شناخته شده و مصطلح باشد.
 • وجود تفاوت های معنی دار با علامت ستاره در جدول مشخص شود و سطح معنی داری و مفهوم ستاره در زیرنویس جدول توضیح داده شود.
 • از شماره گذاری ) 1 و 2 و ....) در متن جدول برای ارجاع به زیرنویس جدول خودداری گردد و به جای آن از علائم * استفاده شود.
 • جز در موارد بسیار مهم، نتایج درج شده در جداول نباید در متن تکرار شود.
 • انحراف معیار داده با استفاده از علامت ± در کنار میانگین آن داده آورده شود و در ستون جداگانه یا داخل پرانتز ذکر نشود.
 • تعداد جداول بنابر قوانین داخلی مجلات تعیین شود، به طور معمول حداکثر تعداد جدول ها 5 عدد می باشد.
 • تنظیم رنگ و حالت جداول متناسب با رنگ در نظر گرفته شده برای صفحه آرایی و به صورت یک شکل در تمام مقالات باشد.
 
 • نمودار:
 • زمانی از نمودار استفاده می شود که تعداد داده ها زیاد نباشد و اختلاف آن خیلی محسوس باشد.
 • نمودارها به ترتیب حضور در متن شماره گذاری شوند.
 • عنوان و توضیحات نمودارها باید در زیر آنها آورده شود.
 • نمودار به صورت رنگی با رعایت تضاد و وضوح با فرمت bitmap، PNG ، JPG با Resolution برابر با dpi 500 باشند.
 • نمودارها به صورت سه بعدی درج نشود.
 • تمام نمودارها دارای error bar باشند.
 • وجود تفاوت های معنی دار با علامت ستاره در نمودار مشخص شود و سطح معنی داری و مفهوم ستاره در زیرنویس نمودار توضیح داده شود.
 • از شماره گذاری ) 1 و 2 و ....) در متن جدول برای ارجاع به زیرنویس جدول خودداری گردد و به جای آن از علائم * استفاده شود.
 • محورهای افقی و عمودی ، به زبان فارسی باشند و واحد آن ها در پرانتز ذکر شده باشد.
 • تعداد نمودارها بنابر قوانین داخلی مجلات تعیین شود، به طور معمول حداکثر تعداد نمودارها 5 عدد می باشد.
 • تنظیم رنگ و فونت نمودارها و اندازه آن متناسب با رنگ در نظر گرفته شده برای صفحه آرایی و به صورت یک شکل در تمام مقالات باشد.
 
 • اشکال:
 • تصاویر به ترتیب حضور در متن شماره گذاری شوند.
 • عنوان و توضیحات تصاویر باید در زیر آن ها آورده شود.
 • در صورت نیاز تصویر دارای مقیاس در درون خود باشد که به صورت واضح در گوشه سمت راست پایین آن قرار داده شده است.
 • تصاویر به صورت رنگی با رعایت تضاد و وضوح با فرمت bitmap، PNG ، JPG با Resolution برابر با dpi 500 باشند.
 • در صورت استفاده از تصاویر دیجیتالی، از تصاویر با کیفیت بالا استفاده شود. ضمن اینکه تصاویر نباید از صفحات وب دانلود شده باشند.
 • تنظیم تصاویر به صورت یکدست در تمام مقالات باشد.
 
 • استنادها باید جدید و به انگلیسی باشد. تعداد منابع بنابر قوانین داخلی مجلات تعیین می شود، به طور معمول کل منابع مقالات پژوهشی و کوتاه و گزارش مورد حداقل، از 10 مورد، مقاله مروری نقلی حداقل از 15 مورد، و مقاله مروری نظام مند حداقل از 20 مورد، و سرمقاله از 2-6 مورد کمتر نباشد. حداکثر رفرنس برای مقالات پژوهشی 30 رفرنس است.
 • در مورد ارجاع به مقالات در نشریات فارسی، با توجه به الزام پایگاه های اطلاعاتی نمایه کننده بین المللی، نوشتن تمام منابع به زبان انگلیسی ضروری است. همچنین در انتهای این گونه منابع عبارت براساس سیاست مجله [In Persian] یا [Persian] آورده شود.
 • تعداد رفرنس های موجود در متن مقاله باید با تعداد رفرنس های ارائه شده در آخر متن برابر باشند. رفرنس ها در متن مقاله باید به ترتیب ارائه، شماره گذاری گردند. از شماره گذاری پراکنده و بدون ترتیب خودداری گردد. زیرا این کار باعث تغییر شماره رفرنس ها در مرحله ویراستاری هم در متن و هم در آخر مقاله می گردد.
 • از آوردن رفرنس تکراری در لیست رفرنس ها خودداری شود. در صورت اشاره مکرر به یک رفرنس، این رفرنس همان شماره اولیه خود را می گیرد نه با هر اشاره یک عدد جدید. 
 • نام مجله در رفرنس به صورت اختصار باشد، یکی از مشکلات در هنگام استناد به مقالات مختلف، یافتن عنوان کوتاه شده یا abbreviated مجله است. موارد زیر می تواند به شما کمک کند.
* منابع مقالات شماره های اخیر مجله ای را که می خواهید به آن استناد کنید را جستجو کنید. معمولا به خود مجله استناد شده است.
 • چهار منبع زیر می توانند در یافتن عنوان خلاصه شده کمک کنند.
http://cassi.cas.org/
 
http://www.abbreviations.com/jas.asp
 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
 
http://www.issn.org/2-22661-LTWA-online.php
 
*مجلاتی که عنوان یک واژه ای دارند معمولا خلاصه عنوان ندارند. مثلا Nature, Science
 • در رفرنس ها، جهت شماره صفحات منبع، شماره تکراری ذکر نشود.
 • به تعداد رفرنس انواع مقاله، در راهنمای نویسندگان اشاره شود.
 
 
 
 1.  نحوه ویراستاری:
در خصوص ویراستاری کلمات فارسی به سایت فرهنگستان زبان و ادب فارسی مراجعه شود.
 
 
 1. صفحه آرایی:
فونت عنوان: B Titr / شماره 16
فونت نویسندگان: B Mitra/ B Nazanin/ B Yagut  شماره 10 bold
فونت وابستگی سازمانی و اطلاعات کتابشناختی مقاله : B Mitra/ B Nazanin/ B Yagut  شماره 9
فونت تیتر چکیده: B Mitra/ B Nazanin/ B Yagut  شماره 13 bold
فونت ریز عنوان های چکیده: B Mitra/ B Nazanin/ B Yagut  شماره 12 bold
فونت متن چکیده: B Mitra/ B Nazanin/ B Yagut  شماره 10
فونت اطلاعات نویسنده مسئول: B Mitra/ B Nazanin/ B Yagut  شماره 9 bold
فونت تیتر بخش های مقاله: B Mitra/ B Nazanin/ B Yagut  شماره 12 bold
فونت متن مقاله: B Mitra/ B Nazanin/ B Yagut  شماره 11
فونت عنوان جدول و نمودار و شکل: B Mitra/ B Nazanin/ B Yagut  شماره 10 bold
فونت داخل جدول: B Mitra/ B Nazanin/ B Yagut  شماره 9
فاصله بین خطوط متن مقاله: 15/1 سانت
فونت رفرنس: Time New Roman/ CG Times شماره 100
فونت عنوان انگلیسی: Time New Roman/ CG Times شماره 14
فونت نویسندگان انگلیسی: Time New Roman/ CG Times شماره 10
فونت وابستگی سازمانی و اطلاعات کتابشناختی مقاله انگلیسی: Time New Roman/ CG Times شماره 8
فونت تیتر چکیده انگلیسی: Time New Roman/ CG Times شماره 14
فونت ریز عنوان های چکیده انگلیسی: Time New Roman/ CG Times  شماره 12
فونت متن چکیده انگلیسی: Time New Roman/ CG Times شماره 10
فونت اطلاعات نویسنده مسئول انگلیسی: Time New Roman/ CG Times شماره 8
 
 • در صورتی که مقاله‌ای در یک نشریه انگلیسی منتشر شده باشد، نمی‌تواند در نشریه مصوب فارسی که دارای چکیده انگلیسی می‌باشد مجدداً منتشر شود.
 • انتشار مجدد ترجمه فارسی مقالات انگلیسی که قبلاً در نشریات انگلیسی زبان منتشر شده‌اند بلامانع است، به شرط آنکه ترجمه فارسی، چکیده انگلیسی نداشته باشد و موضوع ترجمه بودن مقاله در نشریه فارسی در اول مقاله با ذکر نشانی مقاله اصلی مشخص شود، اگرچه این مقاله جزو مقالات Original آن نشریه محسوب نمی‌شود.
 • در هر شماره از نشریه، از هر نویسنده، حداکثر ۲ مقاله قابل چاپ است.
 • در مورد پذیرش و چاپ مقالاتی که تنها از اسم خلیج استفاده می‌نمایند مصوب شد زمانی که در متن مقاله از کلمه "خلیج" به جای خلیج فارس استفاده شود مقاله مذکور پس از اصلاح منتشر شود، اما اگر علت استفاده از کلمه خلیج به خاطر اسم مؤسسه‌ای با این نام باشد، مثلاً فرستنده مقاله از دانشگاه خلیج باشد، انتشار آن مانعی ندارد.
 
 1. شیوه استناد به انواع منابع :
 
 • اصول مربوط به شیوه ونکور:
فهرست منابع، باید حاوی مشخصات منابعی باشد که درتهیه  نوشته خود مورد استفاده قرار داده اید، مثل کتاب، مقاله چاپ شده در یک مجله، پایان نامه و یا حتی مطلبی در محیط وب (اینترنت).
این مشخصات باید به صورتی نوشته شوند که خوانندگان متن شما بتوانند به سهولت منبع مورد نظر را یافته و به اصل آن رجوع نمایند.
فهرست منابع تهیه شده را باید در پایان متن خود قرار دهید.
 • رفرنس دهی کتاب به سبک ونکور:
کتاب: مشخصات کتاب به شکل زیر نوشته می شود:
نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف یا حروف اول نام کوچک(نقطه) نام کتاب(نقطه)شماره ویرایش(نقطه) محل نشر(: ) ناشر(; ) سال انتشار(نقطه)
 • مشخصات بخشی یا فصلی از کتابی که بوسیله یک یا چند نویسنده نوشته شده است: 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ نام خانوادگی نویسنده فصل ( فاصله) حرف اول نام کوچک (نقطه) نام فصل (نقطه) (In ) (: ) نام خانوادگی ویراستار کتاب (فاصله) حرف اول نام کوچک (نقطه) نام کتاب (نقطه) شماره ویرایش (نقطه) محل نشر (: ) ناشر(; ) سال انتشار(نقطه)صفحه اول(خط تیره) صفحه آخر فصل(نقطه) (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﺸﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﻛﺘﺎﺏ ﺫﻛﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ).
 
 • ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﻳﻚ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪ (conference proceedings)ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ زیر ﻧﺎﻡ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭﺍﻥ، ﻋﻨﻮﺍﻥ، ﻧﺎﻡ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ، ﺳﺎﻝ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺁﻥ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺁﻥ ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻧﺎﺷﺮ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻧﺸﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. 
 • رفرنس دهی مقالات به سبک  ونکوور:
مشخصات مقاله به شکل زیر نوشته می شود:
نام خانوادگی نویسنده(فاصله) حرف اول نام کوچک(نقطه)عنوان مقاله(نقطه)نام مجله(فاصله)سال انتشار(فاصله)ماه(; )جلد یا دوره انتشار(شماره)(: ) شماره صفحات
 • مقاله ای از مجموعه مقالات منتشرشده در یک کنفرانس یا سمینار:
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻓﺮﻧﺲ، ﻧﺎﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﭙﺲ ﻛﻠﻤﻪ  :In ، ﻧﺎﻡ ویراستاران ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻭ ﻛﻠﻤﻪ editors  ﻭ ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻡ ﻛﻨﮕﺮﻩ یا کنفرانس ﻭ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻣﺎﻩ ﺭﻭﺯ ﺁﻥ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ. ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺮ، ﻧﺎﺷﺮ، ﺳﺎﻝ ﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ.
 • رفرنس دهی پایان نامه به سبک ونکوور :

ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻛﺮﻭﺷﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly's access and utilization [dissertation]. St. Louis (MO): Washington Univ; 1995.
 کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 3948 بار   |   دفعات چاپ: 852 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله طب پیشگیری می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Journal of Preventive Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
Journal of Preventive Medicine by http://jpm.hums.ac.ir/ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.