طب پیشگیری- فرایند داوری
فرایند داوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/8 | 

۱. مقاله های ارسالی پس از دریافت از لحاظ ارتباط با زمینه های موضوعی و چارچوب مجله و جدید و نوآور بودن موضوع بررسی می شوند. چنانچه ارتباط موضوعی مقاله تایید شد، مرحله دوم بررسی انجام می شود.


۲. در این مرحله مقاله از نظر ساختار و تطبیق با راهنمای مجله بررسی شده و در صورت عدم تطبیق پذیرش نمی شود.


۳. در صورت تایید در مرحله اول، مقاله بدون نام برای حداقل ۳ داور علمی فرستاده و نظرات داوران برای نویسنده مسئول ارسال می شود.


۴. فایل اصلاح شده ارسالی توسط نویسنده، توسط داور نهایی و دفتر مجله با نظرات داوران مطابقت داده می شود، در صورت ضرورت، مقاله اصلاح شده مجددا برای داوران ارسال خواهد شد. تایید اصلاحات، برای ورود مقاله به مرحله بعد لازم است. در صورت عدم تایید مقاله پذیرش نمی شود.


۵. با تایید اصلاحات، نامه پذیرش مقاله صادر و مقاله برای انتشار در شماره مشخصی در نظر گرفته می شود.
        
 

نشانی مطلب در وبگاه طب پیشگیری:
http://jpm.hums.ac.ir/find.php?item=1.120.21.fa
برگشت به اصل مطلب