طب پیشگیری- تمایل به همکاری
تمایل به همکاری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/28 | 

در صورتی که مایل به همکاری با این مجله به عنوان داور می باشید، فایل CV  و مشخصات فردی خود را به  پست الکترونیک: journalofpreventivemedicinegmail.com  ارسال نمایید، تا مورد بررسی قرار گیرد.
نشانی مطلب در وبگاه طب پیشگیری:
http://jpm.hums.ac.ir/find.php?item=1.139.41.fa
برگشت به اصل مطلب