طب پیشگیری- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
"شماره مجوز کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور: ۹۲/۲۹۶۲۱"

عنوان نشریه: مجله طب پیشگیری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
مدیر مسئول: دکتر عبدالحسین مدنی (دانشیار گروه بهداشت عمومی)
سردبیر: دکترمهدی زارع (دانشیار گروه بهداشت حرفه‌ای)
معاون سردبیر: دکتر موسی سلیمانی (دانشیار گروه حشره شناسی پزشکی )
مدیر اجرایی: دکتر موسی سلیمانی (دانشیار گروه حشره شناسی پزشکی)
مدیر داخلی: دکتر حمیدرضا غفاری
ویراستار فارسی: دکترموسی سلیمانی - دکترحمیدرضا غفاری - دکتر معصومه لطیفی- الهه خسروی
ویراستار انگلیسی: دکتر مهدی زارع (دانشیار گروه بهداشت حرفه‌ای)
مسئول سایت و ارتباطات: فایقه زارعی

eISSN۲۴۲۳-۴۲۹x
 pISSN ۲۴۷۶-۷۱۸۲


سال انتشار: ۱۳۹۳ تاکنون
رتبه: اخذ رتبه علمی- پژوهشی
فاصله انتشار:  فصلنامه
زبان نشریه: فارسی- انگلیسی

نشانی: بندرعباس. بلوار جمهوری اسلامی.جنب بیمارستان شهیدمحمدی.انتهای کوچه بوستان دهم. دانشکده بهداشت
آدرس الکترونیک: http://jpm.hums.ac.ir
پست الکترونیک: jpmhums.ac.ir

 
نشانی مطلب در وبگاه طب پیشگیری:
http://jpm.hums.ac.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب