مجله طب پیشگیری- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

عنوان نشریه:  مجله طب پیشگیری

ناشر : دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

مدیر مسئول: دکتر عبدالحسین مدنی (دانشیار گروه بهداشت عمومی)

سردبیر: دکتر عبدالحسین مدنی (دانشیار گروه بهداشت عمومی )

معاون سردبیر: دکترمهدی زارع (دانشیار گروه بهداشت حرفه ی )

مدیر اجرایی : دکتر موسی سلیمانی (دانشیار گروه حشره شناسی پزشکی )

مدیر داخلی : فایقه زارعی

ویراستار فارسی : دکتر موسی سلیمانی(دانشیار گروه حشره شناسی پزشکی )

ویراستار انگلیسی : دکتر مهدی زارع(دانشیار گروه بهداشت حرفه ی )

مسئول سایت و ارتباطات : فایقه زارعی
 

eISSN2423-429x
 pISSN 2476-7182


"شماره مجوز کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور: ۹۲/۲۹۶۲۱"


سال انتشار: ۱۳۹۳ تاکنون

رتبه: در حال بررسی

فاصله انتشار:  دو فصلنامه

زبان نشریه: فارسی - انگلیسی


نشانی: بندرعباس. بلوار جمهوری اسلامی.جنب بیمارستان شهیدمحمدی.انتهای کوچه بوستان دهم. دانشکده بهداشت

آدرس الکترونیک: http://jpm.hums.ac.ir

پست الکترونیک: jpm@hums.ac.ir

تلفن: ۰۷۶۳۳۳۳۶۲۰۲ - ۰۷۶۳۳۳۳۸۵۸۳

نشانی مطلب در وبگاه مجله طب پیشگیری:
http://jpm.hums.ac.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب