مجله طب پیشگیری- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رتبه یا درجه علمی نام گروه نام دانشکده نام دانشگاه شهر / استان کشور
دکتر تیمور آقاملایی دکتری تخصصی آموزش بهداشت استاد بهداشت عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بندرعباس ایران
دکتر کاووس دیندارلو دکتری تخصصی-بهداشت محیط دانشیار بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بندرعباس ایران
دکتر مهدی زارع دکتری تخصصی-بهداشت حرفه ای استادیار بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بندرعباس ایران
دکتر موسی سلیمانی  احمدی دکتری تخصصی حشره شناسی پزشکی دانشیار حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بندرعباس ایران
دکتر عبدالحسین مدنی دکتری تخصصی اپیدمیولوژِی دانشیار بهداشت عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بندرعباس ایران
دکتر سید حمید موسوی فوق تخصص-‌گوارش بالغین دانشیار داخلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بندرعباس ایران
دکتر احمد رئیسی دکتری تخصصی
حشره شناسی پزشکی
دانشیار حشره شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران
دکتر سید حسین داوودی دکتری تخصصی تغذیه دانشیار تغدیه دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران
دکتر کورش هولاکویی نائینی دکتری تخصصی اپیدمیولوژِی استاد امارو اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران
دکتر عباس شهبازی دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی استاد انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبریز ایران
دکتر رضا وزیری نژاد دکتری تخصصی اپیدمیولوژی دانشیار پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان رفسنجان ایران
دکتر محمد اسدپور آموزش بهداشت استادیار خدمات بهداشت وارتقاء سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان رفسنجان ایران

نشانی مطلب در وبگاه مجله طب پیشگیری:
http://jpm.hums.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب