طب پیشگیری- هیات تحریریه
هیات تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
مدیر مسئول
دکتر عبدالحسین مدنی، استاد، دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
  Scholar | ORCID | Scopus
abdolhossein.madanihums.ac.ir
 
سردبیر
دکتر مهدی زارع، دانشیار، دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای، بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
Scholar | ORCID | Scopus 
m.zarehums.ac.ir
 
معاون سردبیر
دکتر سارا دادی پور،  استادیار، دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت،  دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
  Scholar | ORCID | Scopus 
mdadipooryahoo.com
 
 
کمک سردبیران
دکتر تیمور آقاملایی، استاد، دکتری تخصصی آموزش بهداشت ،  بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت،  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
taghamolaeihums.ac.ir
دکتر کاووس دیندارلو، دانشیار، دکتری تخصصی بهداشت محیط، بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
k.dindarloohums.ac.ir
دکتر سید حمید موسوی، دانشیار، فوق تخصص گوارش بالغین، گروه داخلی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
h.mousavihums.ac.ir
دکتر حمیدرضا غفاری، استادیار، مهندسی بهداشت محیط، گروه بهداشت محیط،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
hamidreza.ghaffarihums.ac.ir
 
 
هیات تحریریه
دکتر علی مختارپور، استادیار، پاتولوژی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه کبانگسان، بنگی، مالزی.
alimokhtarporimuedu.my
دکتر موسی سلیمانی احمدی، دانشیار، دکتری تخصصی حشره شناسی پزشکی، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین،  دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
m.soleimanihums.ac.ir
دکتر اسرا تاجیک، استادیار، تغذیه و رژیم غذایی، دانشکده علوم پزشکی و سلامت، دانشگاه پوترا مالزی، سردانگ، مالزی.
a_tjkyahoo.com
دکتر ساره دشتی، استادیار، دانشکده پزشکی و علوم بهداشت، دانشگاه پوترا مالزی، سردانگ، مالزی.
sareh_dashtiyahoo.com
دکتر مهرنوش اختری زواره، استادیار، بهداشت جامعه، دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد واحد تهران، تهران، ایران.
akhtari_mehrnooshyahoo.com
دکتر کورش هولاکویی نائینی، استاد، دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، گروه آمارو اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
holakointums.ac.ir
دکتر عباس شهبازی، استاد، دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
Shahbazy۴۲yahoo.com
دکتر سید حسین داوودی، دانشیار ،دکترای تخصصی تغذیه، گروه علوم تغدیه و صنایع غذایی، دانشکده تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
hdavoodi۱۳۴۵gmail.com
دکتر احمد رئیسی، دانشیار، دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

دکتر رضا وزیری نژاد، استاد، دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.
rvazirinejadyahoo.com
دکتر محمد اسدپور، استادیار، آموزش بهداشت، گروه خدمات بهداشت وارتقاء سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.
asadpour۲۰۱۱gmail.com
دکتر نوشین تقی نژاد، استادیار، گروه روانشناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.
nooshin.taghinejad gmail.com
دکتر علی موصلی، استادیار، مدیریت خدمات بهداشت درمانی،گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران. 
mouseli۱۳۶۰۲۵gmail.com
نشانی مطلب در وبگاه طب پیشگیری:
http://jpm.hums.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب