طب پیشگیری- اخبار نشریه
اخبار نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در این مجله بابت چاپ مقاله هزینه ای از نویسندگان دریافت نمی شود همچنین بابت داوری مقالات هزینه ای به داوران پرداخت نمی شود.

نشانی مطلب در وبگاه طب پیشگیری:
http://jpm.hums.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب