طب پیشگیری- اخبار نشریه
اخبار نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/28 | 
درج تاییده اخلاقی، تضاد منافع، سهم نویسندگان، حمایت مالی از (دوره ۶ شماره ۲ سال ۱۳۹۸) الزامی می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه طب پیشگیری:
http://jpm.hums.ac.ir/find-1.43.39.fa.html
برگشت به اصل مطلب