طب پیشگیری- اخبار نشریه
اخبار نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/28 | 
این مجله از ابتدای سال ۱۳۹۹ به صورت فصلنامه منتشر می شود.
نشانی مطلب در وبگاه طب پیشگیری:
http://jpm.hums.ac.ir/find.php?item=1.43.40.fa
برگشت به اصل مطلب