دوره 4، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1396 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 1-8 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
چکیده:   (958 مشاهده)

مقدمه :رضایت مندی بیماران برآیند مجموعه ای پیچیده از عوامل گوناگون است و برای دستیابی به آن لازم است ابعاد متعددی از خدمات از جمله مراقبت های پرستاری، پزشکی، پشتیبانی و بخش های گوناگون سازمان به طریقی با یکدیگر هماهنگ شوند . لذا مطالعه حاضر  با هدف تعیین  میزان رضایتمندی بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی  شهر بندرعباس در سال 1394 صورت گرفت.

روش کار:پژوهش حاضر مطالعه توصیفی -تحلیلی از نوع مقطعی می باشد جامعه مورد پژوهش را 400 بیمار بستری در بخش های مختلف بیمارستانهای آموزشی شهر بندرعباس تشکیل داد. روش نمونه گیری تصادفی ساده تا تکمیل حجم نمونه و ابزار گردآوری اطلاعات  پرسشنامه  محقق ساخته بود.داده ها با نرم افزار SPSS  ورژن 19 مورد پردازش قرار گرفت.از آزمون های توصیفی از قبیل فراوانی،درصد، میانگین و انحراف معیارو ازمون های تحلیلی انووا و کای دو  برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. 05/0p < از نظر آماری معنی دار تلقی گردید.

یافته ها: افراد در دامنه سنی 17 تا 60 سال قرار داشتند. 238 نفر(5/59درصد) زن و 162 نفر(5/40درصد) نفر مرد بودند.  در مجموع بیشترین  رضایت مربوط به خدمات پزشکی (69درصد )، و کمترین رضایت مربوط به فضای فیزیکی (20.5درصد ) بود در نهایت اینکه 50درصد بیماران از خدمات ارائه شده در این بیمارستان ها رضایت داشتند.

نتیجه گیری : نتایج حاصل از مطالعه رضایت بیماران از بخش های مختلف بیمارستان ها را در حد متوسط نشان داد. بیشترین رضایت در بخش درمانی (پزشکی و پرستاری ) بود. بنابراین، به نظر می رسد توجه و برطرف کردن انتظارات بیماران می تواند در افزایش رضایت مندی موثر واقع گردد.

کلید واژه :رضایت مندی، بیماران، بیمارستان، بندر عباس

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۸