راهنمای نگارش مقاله

مجله "طب پیشگیری" نشریه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان است که با هدف ارتقاء علمی دانش پژوهان به عنوان مجرایی رسمی برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران از راه انتشار تازه‌ترین یافته‌ها در قالب فصلنامه و به زبان فارسی منتشر می‌شود. در این فصلنامه، مقالات در قالب‌های ذیل پذیرفته می‌شود:

مقالات اصیل پژوهشی )  :Original Research Article(
مقالات مروری ) :Review Article(
گزارش کوتاه) :Short Communication(
مقالات نقد و بررسی: (Commentary Article(
گزارش موردی: (Case Report(


راهنمای نگارش مقاله
۱. ساختار مقالات
در تنظیم و نگارش قسمت‌های مختلف مقالات ارسالی، بر حسب نوع آن باید نکات زیر رعایت گردد:
۱-۱-مقاله‌های اصیل پژوهشی
گزارش مختصر و کامل علمی برگرفته از یک کار پژوهشی است. این نوع مقاله شامل عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، متن مقاله، جداول، نمودارها، و منابع بوده و حداکثر تا ۵۲۰۰ واژه می‌باشد. چنانچه مطالعه به صورت کیفی انجام شود، می تواند حداکثر تا ۵۰۰۰ واژه باشد.
چکیده مقاله به صورت ساختاریافته (هدف، روش‌ها، نتایج، نتیجه‌گیری، کلید واژه ها) و حداکثر ۲۶۰ کلمه باشد.
۱-۲- مقاله‌های مروری
ساختار این نوع مقاله‌ها شامل عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، متن مقاله، جداول، نمودارها و منابع بوده و حداکثر تا ۵۰۰۰کلمه می باشد. چکیده مقاله ساختاریافته حداکثر ۳۰۰ کلمه (هدف، منابع اطلاعات یا داده‌ها، روش‌های انتخابی برای مطالعه، ترکیب مطالب و نتایج، نتیجه‌گیری، کلید واژه ‌ها) و چکیده ساختارنیافته با حداکثر ۲۶۰ کلمه است. در این نوع مطالعات حداقل ۳ رفرنس باید متعلق به نویسندگان باشد.
۱-۳- مقاله کوتاه
مشابه مقاله‌های پژوهشی با یافته‌های پژوهشی اندک است. این نوع مقالات شامل عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، متن مقاله، جداول، نمودارها، و منابع بوده و حداکثر تا  ۲۵۰۰ کلمه می‌باشد. چکیده این مقالات ساختاریافته (هدف، روش‌ها، نتایج، نتیجه‌گیری، کلید واژه ها) و حداکثر ۱۵۰ کلمه می باشد.
۱-۴- گزارش مورد:
یافته‌های این پژوهش در این نوع مقاله‌ها، محدود به یک موضوع یا مورد خاص است. این نوع مقالات شامل عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، متن مقاله، جداول، نمودارها، و منابع بوده و حداکثر تا  ۳۰۰۰ کلمه می‌باشد. چکیده این مقالات ساختاریافته (زمینه یا سابقه، مورد، نتیجه‌گیری) و حداکثر ۱۲۵ کلمه می‌باشد.
۱-۵- نامه به سردبیر:
نامه به سردبیر با موضوعات نقدی بر مقالات قبلی، اخبار و تجربه‌های نو و ارزنده تهیه گردند. نقد یک مقاله حداکثر دو ماه پس از چاپ پذیرفته می‌شود. حداکثر حجم نامه به سردبیر ۱۰۰۰ کلمه است. نامه به سردبیر به ترتیب ارائه در متن از بخش‌های صفحه عنوان، متن نامه به سردبیر (ممکن است در چند بخش ارائه شود)، نتیجه‌گیری (اختیاری)، ملاحظات اخلاقی، تشکر و قدردانی و منابع تشکیل می‌شود.


۲. اجزاء مقاله
۲-۱ صفحه عنوان مقاله:
عنوان مقاله: عنوان باید کوتاه و روشن باشد. می‌توان کلماتی مانند مطالعه، بررسی و زمان را از آن حذف نمود. لازم است عنوان مقاله به صورت عبارت نوشته شود نه جمله. همچنین از بکار بردن مخفف و اختصار در عنوان خودداری شود.
عنوان کوتاه: عنوان مختصر شده‌ای است که برای استفاده در سرصفحه‌های مقاله چاپ می‌شود (حداکثر ۲۰ حرف داشته باشد).
نوع مقاله: باید نوع مقاله از جمله اصیل، کوتاه، مروری (نقلی، نظام مند)، مطالعه موردی، مشخص شده باشد.
مشخصات نویسندگان: در مورد همه مولفان، در چکیده های فارسی و انگلیسی، نام و نام خانوادگی کامل بدون هر نوع عنوان اعم از خانم، مهندس، دکتر و ... شماره گذاری و ذکر شود.
مشخصات علمی و وابستگی سازمانی همه مولفان با همان ترتیب درج اسامی، به صورت زیر نوشته شود:رتبه علمی، نام رشته تحصیلی، نام گروه، نام مرکز تحقیقات یا دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور.
در چکیده انگلیسی، بهتر است رتبه علمی نویسنده با اختصارات  MD، PHD، BS، MSc درج شود.


مثال:
دکتری تخصصی، مدیریت اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات .....، گروه .......، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

PHD, Health Information Management, ……Research Center, Department of ……, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.

۲-۲ چکیده مقاله:
چکیده فارسی: هدف، روش‌ها، نتایج، نتیجه گیری، کلید واژه ها
چکیده انگلیسی:
Introduction, Methods, Results, Conclusion, Key Words
نکته: برای انتخاب واژه های کلیدی که در اخر چکیده فارسی نوشته می‌شود از اصطلاحنامه تخصصی مرتبط با آن حوزه برای واژه های فارسی استفاده شود. برای انتخاب واژه‌های کلیدی که در اخر چکیده انگلیسی نوشته می‌شود از MeSH  استفاده شود. لازم به ذکر است اسامی خاص و اصطلاحات فنی نیاز به کنترل واژگان ندارند و می‌توان عین واژه را به کار برد. کلید واژه‌ها بین ۳ الی ۵ واژه باشد.

۲-۳  مقدمه
بیان مساله
ضرورت انجام مطالعه
پژوهش های مرتبط گذشته
توجیه انجام مطالعه حاضر
هدف یا اهداف پژوهش
توصیه می شود تعداد کلمات مقدمه از ۱۲۰۰ لغت بیشتر نباشد.


۲-۴  روش ها
 روش اجرا: نوع مطالعه، مشخصات سیستم به طور کامل، محیط پژوهش، جامعه و نمونه مورد مطالعه، روش نمونه گیری و تخصیص نمونه‌ها.
روش و ابزار گردآوری داده‌ها: ابزار گردآوری، نحوه تدوین و طراحی ابزار، روایی و پایایی ابزار.
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها: روش‌های آماری و نرم‌افزار مورد استفاده، آزمون‌های آماری مورد استفاده و کاربرد آن‌ها.
رضایت نامه آگاهانه:
برای تمامی پژوهشها درج رضایت آگاهانه ضروری است.

۲-۵  یافته ها
یافته‌های حاصل از تحقیق باید در قالب متن، جدول، نمودار، تصویر و نقشه همراه با توضیحات کامل بیان گردد.
مطالب مطرح شده در متن، جداول و نمودارها، تصاویر و نقشه‌ها نباید تکراری باشد.
جداول و نمودارها، باید از نظر آماری به صورت کاملاً گویا و صحیح ارائه گردد. جداول، نمودارها، تصاویر و نقشه‌ها باید دارای شماره و عنوان واضح، گویا و کوتاه و دارای ارجاع مناسب در متن باشند. عنوان جداول در بالای آن‌ها و عناوین نمودارها، تصاویر و نقشه‌ها در زیر آن‌ها نوشته شود.


۲-۶  بحث و نتیجه گیری:
ذکر یافته‌های اصلی پژوهش
توصیف یافته‌های پژوهش و مقایسه آن‌ها با تحقیقات انجام شده قبلی
دلایل احتمالی تایید یا رد یافته‌های دیگران
نقاط قوت و ضعف مطالعه
توصیف یافته‌های غیرمنتظره
کاربرد یافته‌ها
نتیجه‌گیری نهایی
پیشنهادات و محدودیت‌ها


۲-۷  تشکر و قدردانی:
در این قسمت نویسنده یا گروه نویسندگان می‌توانند از افراد یا مؤسساتی که به نحوی در انجام مطالعه، یا تدوین مقاله همکاری و یا حمایت مالی نموده‌اند تقدیر به عمل آورند.( به زبان فارسی و انگلیسی)

۲-۸  تاییدیه اخلاقی:
در این قسمت کد مصوب کمیته اخلاق دانشگاه درج شود.( به زبان فارسی و انگلیسی)

۲-۹  تعارض منافع:
نویسندگان باید همه وابستگی‌هایی که ممکن است به عنوان احتمال ایجاد تعارض منافع ( (Conflict of Interest در نظر گرفته شود را آشکار سازند.( به زبان فارسی و انگلیسی)

۲-۱۰ سهم نویسندگان:
در این قسمت سهم و وظیفه هر کدام از نویسندگان در تدوین مقاله به صورت درصد بیان می شود.( به زبان فارسی و انگلیسی)

۲-۱۱ حمایت مالی:
در صورت حمایت مالی توسط یک سازمان خاص در انتهای صفحه عنوان ذکر شود. در صورت عدم استفاده از حمایت مالی نیز به روشنی ذکر گردد.( به زبان فارسی و انگلیسی)

۲-۱۲ منابع و مآخذ:
برای مقالات پژوهشی حداکثر
۳۰ رفرنس معرفی شود.
استنادها ترجیحاً مربوط به
۱۰ سال اخیر باشد.
تمامی منابع باید به انگلیسی نوشته شوند.
لازم است مشخصات منابع فارسی به انگلیسی ترجمه شده و در انتها عبارت [Persian] آورده شود.
منابع مطابق با دستورالعمل Vancouver نگاشته شوند.
توصیه می‌شود در تنظیم و سازماندهی منابع از نرم افزار End Note یا سایر نرم افزارهای مدیریت استفاده شود.
منابع به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری و مشخصات آنها طبق مثال‌های ارائه شده از شماره یک داخل پرانتز شماره‌گذاری شوند.


مقاله: نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، عنوان کامل مقاله، نام کوتاه شده مجله، سال انتشار، شماره و دوره مجله، شماره صفحه.
برای مقالات فارسی از عبارت [Persian] در انتهای رفرنس استفاده گردد.
در صورتی که تعداد نویسندگان از ۶ نفر بیشتر باشد، پس از نام نفر ششم از عبارت et al استفاده شود.
تنها اولین حرف از کلمه اول عنوان با حروف بزرگ تایپ شود و تمام کلمات دیگر با حروف کوچک (به جز سرنام‌ها، حروف اختصار) نوشته شود.
برای یافتن نام مخفف مجله میتوان از پایگاه های زیر استفاده کرد:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
http://journalseek.net/
http://www.journalabbr.com/

Seeff LB, Buskell Bales Z, Wrught EC, Durako SJ, Alter HJ, Iber FL, et al. Long term mortality after transfusion associated non A, non B hepatitis: The national heart, lung and blood institute study group. N Engl J Med. ۱۹۹۲; ۳(۵):۳۶۱-۹.

کتاب: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان. عنوان کتاب. شماره ویرایش (برای ویرایش اول شماره ویرایش نوشته نمی‌شود). شهر محل چاپ: ناشر؛ سال انتشار.
 

Kates M. Techniques of Lipidology. ۲nd Ed. New York: Elsevier; ۱۹۹۲.

فصلی از کتاب که توسط یک یا چند نویسنده نگارش شده است: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده فصل. عنوان فصل. In : نام خانوادگی و حرف اول نام ویراستار کتاب. عنوان کتاب، شمـــــاره ویرایش، محل چاپ: ناشر؛ ســــال انتشار.

Phillips SJ,Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. ۲nd Ed. New York: Raven Press; ۱۹۹۵.

مشخصات یک مقاله در مجموعه مقالات منتشر شده یک کنفرانس: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده.عنوان. In : نام خانوادگی و حرف اول نام ویراستاران. نام کنفرانس. سال ماه روز؛ محل برگزاری (شهر، کشور). محل نشر: ناشر؛تاریخ نشر.

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, Editors.  Proceedings of the ۷th world congress on Medical Informatics; ۱۹۹۲ Sep ۶-۱۰; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; ۱۹۹۲.

پایان نامه: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده پایان نامه.عنوان کامل پایان نامه.[Dissertation]. نام شهر: نام دانشگاه؛ سال.

Kaplan SI. Post-hospital home health care: the elderly access and utilization. [Dissertation]. St.Louis (Mo): Washington University; ۱۹۹۴.


۳. نکات مربوط به متن مقاله:
باید از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل دقیق و رسایی در زبان فارسی دارند، خودداری شود و فقط در مواقع ضروری، معادل لاتین در پرانتز جلوی لغت نوشته شود.

 Digital Rectal Examination )DRE(

اسامی، اصطلاحات و نام افراد خارجی در متن مقاله به زبان انگلیسی آورده شود (از آوردن پانویس خودداری شود).
تمام درصدها در متن به حرف نوشته شود. مثلاً ۲۹ درصد درست است و به صورت ۲۹% نوشته نشود.
در متن فارسی اعداد اعشار به شکل فارسی همراه با ممیز ارائه گردد.
نکات مربوط به تنظیم و ترسیم جدول ها، نمودارها و تصاویر:
جداول و اشکال یافته‌ها را به اختصار بیان کند.
جداول و اشکال به ترتیب شماره‌گذاری در متن مقاله ارجاع داده شوند.
جداول یک عنوان داشته باشد (بالای جدول) که موضوع جدول را توضیح دهد.
نمودارها یا اشکال، دارای یک عنوان (زیر نمودار یا شکل) باشند که موضوع آنها را توضیح دهد.
خانه‌های جدول خالی نباشد و در صورت خالی بودن در مورد آن توضیح کافی داده شود.
هر گونه کلمه نامصطلح یا اختصار باید با استفاه از زیرنویس در زیر جداول، نمودارها، تصاویر و نقشه ها توضیح داده شود.
تعداد تصاویر، نمودارها و جداول یک مقاله محدود بوده و بیش از یک عدد به ازاء هر ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ کلمه  نباشند.
از تکرار نتایج هم به شکل جدول هم به شکل نمودار خودداری شود. از ارایه جداول، منحنی‌ها و تصاویر اضافی خودداری شود. برای مثال جدولی که صرفاً دارای یک ردیف است و یا نموداری که نشان‌دهنده ۲ نسبت آماری می‌باشد، اضافی محسوب می‌شوند چون موارد فوق را می‌توان در متن طی یک الی دو سطر ارایه نمود.
در صورت استفاده از تصاویر دیجیتالی، از تصاویر با کیفیت بالا استفاده شود.
  •
لازم است تصاویر به حدی واضح باشند که یافته‌های اشاره شده در عنوان و یا متن مقاله قابل مشاهده باشند و در مواردی که مناسب است تصویر رنگی باشد.


۴. نحوه ارسال مقاله:
نویسندگان محترم می‌توانند با ثبت ‌نام در سایت مجله) http://jpm.hums.ac.ir( مقاله خود را بصورت Online ارسال نمایند.
شایان ذکر است ارسال فایل های زیر الزامی است:
الف) با نام ومشخصات نویسندگان
ب ) بدون نام ومشخصات نویسندگان
ج) فرم تعهدنامه مقاله 
د)چک لیست تکمیل شده
ه) فایل EndNote
یادآوری: فرم تعهدنامه مقاله باید حاوی امضاء همه نویسندگان باشد. در صورت عدم ذکر یکی از نویسندگان به عنوان نویسنده مسئول، فرستنده مقاله، آماده پاسخگویی موارد پیش‌آمده در مورد حق مؤلفان دیگر و پاسخگویی به مکاتبات خواهد بود.

 


   ۵-  قالب فایل مقاله:
      مقاله ها باید طبق راهنمای نویسندگان در نرم افزار Word  بدون هیچ گونه صفحه آرایی به صورت تک ستونی تایپ شده باشند.
   
   نوع و شماره قلم:
متن مقاله پژوهشی با  قلم فارسی
B Yagut شماره ۱۱ نگارش شود.
چکیده فارسی با قلم فارسی
B Yagut شماره ۱۰ نگارش شود.
چکیده انگلیسی با قلم انگلیسی Times new roman به شماره ۱۲ نگارش شود.
فاصله بین خطوط ۱/۵ در نظر گرفته شود.

 


۶. تعهدات نویسنده:
مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله، ترتیب اسامی صاحبان اثر، پاسخگویی به مراجع تأمین کننده منابع مالی پژوهش در صورت عدم ذکر نام ایشان در بخش پایانی و پاسخگویی به هر گونه ادعای حقوقی در مورد حق مؤلف یا محتوا به عهده نویسنده (گان) است.
در صورت عدم رعایت معیارهای اخلاقی و حفظ حقوق شرکت‌کنندگان در تحقیق، این مجله از چاپ مقاله معذور خواهد بود.
 •نویسندگان مقاله در مقابل کسانی که از آن‌ها در بخش تشکر و قدردانی با ذکر نام تشکر می کنند، مسؤولیت پاسخگویی دارند.
مقاله نباید هنگام ارسال به مجله طب پیشگیری تا زمان اعلام نظر نهایی، در مجله دیگری چاپ شده یا تحت بررسی باشد.
در صورتی که مقاله قبلاً به زبان انگلیسی چاپ شده و ترجمه آن به این مجله ارسال می گردد، حتماً با ذکر آدرس محل چاپ نسخه انگلیسی مجله طب پیشگیری مطلع گردد.
چاپ مقالات چاپ شده در این مجله در مجلات انگلیسی زبان با اخذ مجوز از هر دوی مجلاتطب پیشگیری و مجله مقصد بلامانع است
.


۷. چگونگی داوری مقالات:
مقالات توسط شورای سردبیری مورد بررسی، نقد و ارزیابی قرار خواهد گرفت. این شورا در تغییر و اصلاح مقالات آزاد هستند و در هر مرحله از روند چاپ مقاله احتمال رد مقاله با نظر شورای سردبیری وجود دارد.
مقاله‌های دریافتی توسط حداقل دو داور که هویتشان مکتوم است و با توجه به چک لیست ارزیابی مقالات، داوری خواهد گردید.
مجله سعی می کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نتیجه کارشناسی مقاله را به اطلاع نویسندگان مقاله برساند.
نویسنده موظف است حداکثر تا دو هفته پس از دریافت نظرات داوران، مقاله اصلاح شده خود را به دفتر مجله ارسال نماید.
نویسنده موظف است تغییرات را در مقاله اصلاح شده هایلایت کند.
پس از انجام اصلاحات پیشنهاد شده، مقاله مجدداً مورد بررسی کارشناسان قرار می گیرد.
به محض تأیید نهایی مقاله، نامه پذیرش چاپ مقاله در مجله برای نویسندگان ارسال می گردد.

 

:هزینه چاپ

.بابت چاپ مقاله  هزینه ای از نویسندگان دریافت نمی شود

:حق تکثیر مطالب
کلیه مطالب این مجله تحت حمایت قانونی Copyright بین المللی می‌باشد. هر گونه تغییر در مطالب، تکثیر، توزیع، نمایش و انتشارات مطالب مجله بدون کسب موافقت کتبی قبلی از دفتر مجله ممنوع می‌باشد. چنانچه پژوهش و تهیه مقاله با استفاده از بودجه تحقیقاتی موسسه‌ای انجام شده است، نام موسسه و شماره ثبت طرح در آخر مقاله ذکر گردد


 

دفعات مشاهده: 50939 بار   |   دفعات چاپ: 2126 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طب پیشگیری می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Preventive Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb