دوره 4، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1396 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 24-33 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


استاد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.
چکیده:   (781 مشاهده)
مقدمه: در بیشتر موارد، علت ریشه ای  حوادث شغلی که در اثر رفتار نا ایمن رخ می دهد، فرهنگ ایمنی ضعیف است. از طرفی نهادینه نمودن فرهنگ ایمنی بدون توجه به رضایت شغلی افراد نیز محکوم به شکست خواهد بود. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط فرهنگ ایمنی با رضایت شغلی در کارکنان یکی از شرکتهای اسکله شهید رجایی بندرعباس انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع  توصیفی- همبستگی بود که در سال 1395  بر روی 126 نفر از کارکنان یکی از شرکتهای اسکله شهید رجائی بندرعباس به روش سرشماری  انجام شد. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه سه قسمتی اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه روا و پایا شده فرهنگ ایمنی و رضایت شغلی بود. تحلیل داده های حاصل با نرم افزار SPSS نسخه 19 از طریق ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 5% بررسی شد.
نتایج: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 58/37 (46/6SD= ) بود. بین فرهنگ ایمنی و رضایت شغلی ارتباط از نظر آماری معنادار بود (424/0=r  و 001/0>p) . درابعاد مربوط به فرهنگ ایمنی، "آموزش و یادگیری" (419/0=r  ، 001/0>p) و "مسئولیت پذیری" (410/0=r  ، 001/0>p) بیشترین همبستگی را با رضایت شغلی داشتند. در ابعاد مربوط به رضایت شغلی "ماهیت شغل"  بیشترین همبستگی را با فرهنگ ایمنی (636/0=r  و 001/0>p ) داشت.
نتیجه گیری: مشارکت فعالانه و موثر رهبران در ایجاد انگیزه شغلی، نظارت حمایتی و مداوم سرپرستان، فراهم نمودن فرصت های ترفیع کارکنان، افزایش عادلانه حقوق و مزایا، تاکید بر حس مسئولیت پذیری کارکنان و برگزاری کلاس های آموزشی می تواند در افزایش رضایت شغلی و به تبع آن بهبود عملکرد و رفتار های ایمنی موثر واقع گردد.
کلمات کلیدی: فرهنگ ایمنی، رضایت شغلی، بندر عباس ، ایران 
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱