Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Preventive Medicine

مجله طب پیشگیریVolume 5, Number 1 (2018-9)


Health promotion behaviors in Iranian nurses: A review study
رفتارهای ارتقاءدهنده سلامتی در پرستاران ایران: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of knowledge and attitude of Yazd University of Medical Sciences students to cigarette smoking
آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در زمینه مصرف سیگار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on the microbial quality of Wheat flour used in bakeries and semi-industrial packaged lavash breads in Bandar Abbas city
آلودگی میکروبی آرد مورد استفاده در نانوایی‌ها و نان‌های لواش بسته‌بندی شده نیمه‌صنعتی در شهر بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of physical and chemical quality of water resources in Khaf, Taybad, Roshtkhar cities during 2005-2015
ارزیابی کیفیت فیزیکی و شیمیایی منابع آب زیرزمینی شهرستان‌های خواف، تایباد و رشتخوار طی سال‌های 1394-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of mental workload by the Nasa-Tlx method and its relation to the frequency of accidents at the Parsian Tuna Fish FactoryToning Zagros Parsian Factory in 2017
وضعیت بارکاری ذهنی و فراوانی حوادث در کارکنان کارخانه تولید تن‌ماهی پارسیان زاگرس در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The pattern antibiotic resistance of coliforms and entrococcuses isolated from hospital wastewater
الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی کلی‌فرم‌ها و انتروکوک‌های جداسازی شده از تصفیه‌خانه فاضلاب بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between quality of life and job satisfaction in staffs of Ilam University of Medical Sciences
ارتباط کیفیت زندگی با رضایت شغلی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of musculoskeletal disorders among the office staff of a communication service company and its relationship to work load and occupational fatigue
ارزیابی میزان شیوع اختلالات اسکلتی– عضلانی و ارتباط آن با میزان بارکاری و خستگی شغلی در کارمندان اداری یک شرکت خدمات ارتباطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2017-11)


The effects of car traffic and window air conditioner noise on educational procedures (A case study: District 1 secondary school girls of Ahwaz education office)
تأثیر سروصدای اتومبیل و کولرگازی پنجره‌ای بر فرایند آموزش (مطالعه موردی: دانش‌آموزان مدارس راهنمایی دخترانه آموزش و پرورش ناحیه 1 اهواز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of immune response to a single dose of hepatitis B vaccine in healthcare workers not responding to complete vaccination course
تاثیر یک دوز واکسن هپاتیت B در پرسنل درمانی بدون پاسخ ایمنی به دوره کامل واکسیناسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health literacy of pregnant women and some related factors in pregnant women referred to Minab health centers
سواد سلامت زنان باردار و برخی عوامل مرتبط با آن در شهرستان میناب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of inpatient satisfaction from the implementation of the health system evolution program (HSEP)
میزان رضایت‌مندی بیماران بستری از طرح تحول نظام سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of occupational exposure to heat stress based on the Wet Bulb Globe Temperature index in the steel industry workers
ارزیابی مواجهه شغلی با استرس گرمایی بر اساس شاخص دمای ترگویسان در کارگران صنعت فولاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between shift work and its effects on the health of the operational staff in Abadan Oil Refining Company
ارتباط نوبتکاری و اثرات آن بر سلامتی کارکنان عملیاتی شرکت پالایش نفت آبادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of prostate cancer-preventive behaviors based on the health belief model constructs among military men
تبیین رفتارهای پیشگیری‌کننده از سرطان پروستات مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در بین مردان نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of emotional intelligence through mobile education on job satisfaction among female staff of Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
تأثیر هوش‌‌هیجانی از طریق آموزش سیار بر رضایت‌شغلی کارکنان زن دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2017-5)


Isolation of microbial contamination of sweets in Sirjan city
جداسازی آلودگی‌های میکروبی انواع شیرینی در شهرستان سیرجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health and protection status of radiology centers of Bandar Abbas city in 2016
وضعیت حفاظتی و بهداشتی مراکز رادیولوژی شهر بندرعباس در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Posture analysis of repetitive tasks in workers of a refrigerator factory using ART method
آنالیز پوسچر وظایف تکراری درکارگران کارخانه یخچال سازی شهر خرم‌آباد با استفاده از روش ART
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inpatients satisfaction in educational hospitals of Hormozgan University of Medical Sciences in 2015
میزان رضایت بیماران بستری در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Anabolic Steroids abuse and awareness of its effects in male athletes in Southern Iran
شیوع سوءمصرف آستروئیدهای آنابولیک و آگاهی از اثرات آن در ورزشکاران مرد در جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of hysterectomy and its indications in Ahvaz Imam Khomeini Medical Hospital in 2009-2011 years
فراوانی هیسترکتومی و اندیکاسیون‌های آن در بیمارستان امام‌خمینی(ره) اهواز در سال‌های 89-88
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of cancer prevention education on student’s knowledge, attitude and practice in Hashtbandi city high schools
تاثیر برنامه آموزش پیشگیری از سرطان بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دبیرستان‌های شهر هشتبندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between safety culture and job satisfaction in employees of Shahid Rajaee port
ارتباط فرهنگ ایمنی با رضایت شغلی در کارکنان اسکله شهید رجائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2017-1)


Risk of musculoskeletal disorders in a manufacturing company using NERPA and QEC methods
ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی – عضلانی در یک شرکت صنعتی با استفاده از روش های NERPA و QEC و مقایسه نتایج آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nutritional behaviors of cardiovascular diseases prevention in Women Referred to Health Care Centers in Minab town, 2016
بررسی رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از بیماریهای قلبی عروقی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر میناب1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occupational exposure to ultraviolet and infrared radiation in a steel industry
ارزیابی مواجهه شغلی با پرتوهای فرابنفش و مادون قرمز ایستگاه های کاری افراد در صنعت فولاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nano-photocatalytic activity of UV / Fe-Doped TiO2 for removal of cis-chlordane from water
بررسی کارایی فرایند نانو فتوکاتالیستی UV/Fe-Doped TiO2 در تجزیه سم سیس کلردان از محیط آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of life in athlete and non-athlete Poliomyelitis survivors
مقایسه کیفیت زندگی در افراد با سابقه ابتلا به بیماری فلج اطفال ورزشکار و غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The intake of iron supplement and the factors influencing optimal iron supplementation during pregnancy
وضعیت مصرف مکمل آهن و عوامل موثر برمصرف مطلوب آن در دوران بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological study of cutaneous leishmaniasis in Ghir and Karzin County during 2009 to 2014
بررسی برخی از جنبه های اپیدمیولوژیک بیماری لیشمانیوز جلدی در شهرستان قیر و کارزین طی سال 1387 تا 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of interventions based on the theory of planned behavior on promoting physical activity: a systematic review
اثر بخشی مداخلات مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده در ارتقاء فعالیت جسمانی : یک مطالعه مروری نظامند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2016-10)


Correlation of Islamic life-style and students' happiness in Bandar Abbas University of Medical Sciences
رابطه سبک زندگی اسلامی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between CYP1A1 gene polymorphism and job stress in workers of a jetty in the south of Iran
بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم ژن CYP1A1 با استرس شغلی در کارکنان یکی از اسکله های جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting the use of contraceptive methods among married women, Qorveh city, 2014
عوامل موثر در به کارگیری روش‌های پیشگیری از بارداری در زنان متأهل شهرستان قروه در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bacteriological quality of ready to use salads at restaurants in Bandar Abbas Abstract
کیفیت باکتریولوژیک سالادهای آماده مصرف در رستورانهای شهر بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the concept of self-care from the viewpoints of patients with diabetes type II: A Qualitative Research
تبیین مفهوم خود مراقبتی از دیدگاه بیماران مبتلا به دیابت نوع دو : یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Noise exposure and hearing threshold evaluation of faculty members in the School of Dentistry, Ahwaz University of Medical Sciences in1394
بررسی میزان مواجهه با صدا و ارزیابی آستانه شنوایی در اساتید و رزیدنت های دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the level of Addiction to Internet among Internet Centers’ users of Birjand County in 2016
بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در استفاده کنندگان ازکافی نت های شهرستان بیرجند در سال1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcome of patients with tuberculosis and its related factors in Iranshahr during 2005-2014
بررسی پیامد درمان بیماران مبتلا به سل و عوامل مرتبط با آن در جنوب شرق ایران- ایرانشهر طی سال‌های 1384 تا 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2016-7)


The effect of educational intervention using mobile phone on self-care behaviors in patients with thalassemia major
بررسی تاثیر مداخله آموزشی از طریق تلفن همراه بر رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between risk and prevalence of musculoskeletal disorders in a household manufacturing company
بررسی ارتباط بین ریسک و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در یک شرکت تولید لوازم خانگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environmental health and safety parameters status in marine vessels; Qshm-Bandar Abbas route
وضعیت مدیریت بهداشت محیط و ایمنی در شناورهای دریایی مسیر قشم- بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Health Literacy and Health Promoting Behaviors in Students
ارتباط سواد سلامت با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological study of cigarette smoking among over 15 years old population of Hormozgan in 2014
مطالعه اپیدمیولوژیک مصرف سیگار در جمعیت بالای 15 سال هرمزگان در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental health of infertile women in Bandar Abbas
بررسی سطح سلامت روان زنان نابارور شهر بندر عباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Interior general lighting in Hospitals based on standards of North America Illumination Engineering Society
ارزیابی روشنایی عمومی داخلی بیمارستان براساس استاندارد های انجمن مهندسین روشنایی آمریکای شمالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of body mass index and exercise activity on the work ability index among staff of Pegah Company
بررسی تاثیرشاخص توده بدنی و فعالیت ورزشی بر شاخص توانایی کار کارکنان شرکت پگاه گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2016-5)


Distribution of blood pressure in Bandar Abbas population aged higher than 18 years in 2002
بررسی توزیع فشارخون در جمعیت بالای 18 سال شهر بندرعباس سال 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of respiratory complaints and impaired spirometric pattern between professional hairdresser women and housewives of Bandar Abbas city, southern Iran
مقایسه فراوانی شکایات تنفسی و اختلالات الگوی اسپیرومتری در خانمهای آرایشگر و خانه دار شهر بندر عباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of self-efficacy, benefits, barriers, and Processes of Change with stages of change for Breakfact counsumption in student of Jiroft City
ارتباط خودکارآمدی، منافع، موانع و فرآیندهای تغییرنسبت به مصرف صبحانه با مراحل تغییر در دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of anemia and Iron deficiency anemia in high school girls of Bandar Abbas in 2013
شیوع کم خونی و کم خونی فقر آهن در دختران دبیرستانی بندر عباس 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of heat on the precision and speed of the work in men by the battery method under experimental condition
بررسی اثر گرما بر دقت و سرعت انجام کار مردان با استفاده از مجموعه آزمون های ارزیابی مهارت شغلی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioecological characteristics of malaria vectors in different geographical areas of Bandar- Abbas county, 2014
‌‌بررسی خصوصیات بیواکولوژی ناقلین مالاریا در مناطق مختلف جغرافیایی در شهرستان بندرعباس در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine the prevalence and risk of of musculoskeletal disorders in employees of an industrial unit
تعیین شیوع و ریسک اختلالات اسکلتی - عضلانی در کارکنان یک واحد صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between job stress and quality of life in librarians Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
بررسی ارتباط بین استرس شغلی و کیفیت زندگی در کتابداران دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2016-1)


The trend of malaria in Hajiabad County, Hormozgan Province, 2001 – 2014
بررسی روند بیماری مالاریا در شهرستان حاجی‌آباد، استان هرمزگان طی سالهای 1393-1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Community assessment to identify and prioritize problems of Hormoz Island, in the South of Iran
ارزیابی جامعه برای شناسایی و اولویت‌بندی مشکلات جزیره هرمز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of nurses' patient transfer technique with DINO method and compare it with MAPO method in estimation musculoskeletal disorders risk
ارزیابی تکنیک‌های مورد استفاده پرستاران در جابجایی بیماران با استفاده از شاخص DINO و مقایسه آن با روش MAPO در برآورد ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of smoking and associated internal and external factors in high school students in Bandar Abbas, Iran
بررسی شیوع مصرف سیگار و عوامل درونی و بیرونی مرتبط با آن در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between work ability and mental workload with musculoskeletal disorders in industrial jobs
بررسی ارتباط توان کاری و بار کاری ذهنی با اختلالات اسکلتی عضلانی در مشاغل صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution of Anopheleline mosquitoes in Bandar Lengeh County, Hormozgan provice
بررسی وضعیت انتشار پشه‌های آنوفل در شهرستان بندرلنگه، استان هرمزگان در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of musculoskeletal disorders risk using PATH method in construction workers
ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی - عضلانی به روش PATH در کارگران ساختمان‌سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Consumption of Fruits and Vegetables based on Constructs of Transtheoretical Model in Women Referred to Health Centers of Bandar Abbas
وضعیت مصرف میوه‌جات و سبزیجات بر اساس سازه‌های الگوی فرانظریه‌ای در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2015-10)


Breakfast and snack patterns of primary school girls in Omidieh, Khuzestan Province, Iran
ارزیابی الگوی مصرف صبحانه و میان وعده در دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان امیدیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of malaria infection trend and the role of preventive interventions on malaria incidence in Sarbaz city, Sistan and Baluchestan province
بررسی روند مالاریا و نقش مداخلات پیشگیرانه بر بروز این بیماری در شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job stress and its relationship with Job satisfaction in workers of a refinery control room in the south of Iran
استرس شغلی و ارتباط آن با رضایت شغلی در بین کارکنان اتاقهای کنترل یکی از پالایشگاههای نفت جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of psychological disorders and its social determinants among high school students in Bashagard, Iran, 2014
بررسی شیوع اختلالات روانی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در دانش آموزان مقطع دبیرستانی شهرستان بشاگرد درسال 93-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of electric field specific absorption rate of head in Nokia and Samsung smart mobile phone users
بررسی تفاوت تلفن‌های همراه هوشمند سامسونگ با نوکیا در میزان جذب ویژه میدان الکتریکی توسط سر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Activity related energy consumption and associated factors in physical Activity of Kashan city elderly
بررسی انرژی مصرفی فعالیتی و عوامل مرتبط آن در فعالیت جسمانی سالمندان شهر کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treatment feasibility of carpet industry wastewater using Fenton
بررسی تصفیه پذیری فاضلاب صنایع تولید فرش و موکت با استفاده از فرایند فنتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of effective dose of Radon 222 in old and new Dwellings in Minab City
بررسی تفاوت دز موثر دریافتی ناشی از رادن222 هوای داخلی منازل مسکونی قدیم و جدید شهر میناب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2015-7)


The Study of Smoking in population 15-64 in urban and rural area in Hormozgan province
بررسی وضعیت استعمال دخانیات در جمعیت 64-15 ساله مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and antibiogram pattern of gram negative bacteria isolated from blood cultures in Shahid mohammadi hospital Bandar Abbas
بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتری‌های گرم منفی شایع در نمونه‌های کشت خون بیماران بیمارستان شهید محمدی بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of risk factors related to sick leave among assembly workers in car manufacturing
ارزیابی ریسک فاکتورهای مرتبط با مرخصی استعلاجی در کارگران مونتاژ صنعت خودروسازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, attitudes and practice toward outbreak of food borne disease in Pardis and Rodehen, 2013
دانش، نگرش و عملکرد مردم در خصوص طغیان بیماری های اسهالی ناشی از آب و غذا در منطقه پردیس و رودهن در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective dose of Radon 222 received by tap water in different age groups in Bandar Abbas city
تعیین دز مؤثر رادن 222 دریافت شده از طریق آب لوله‌کشی در گروه‌های مختلف سنی در شهر بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

House dust mite infestation in Kindergartens of Hajiabad city
بررسی وضعیت آلودگی مهدکودک های شهر حاجی‌آباد به مایت های گرد و غبار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Community Assessment for Determination and Diagnosis of Health-related Problems in Aliny Village Meshginshahr functions in Ardebil
ارزیابی جامعه روستای آلنی از توابع مشگین شهر استان اردبیل به منظور تعیین و تشخیص مشکلات مرتبط با سلامت در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between health locus of control with health-promoting behaviors of high school students in Bandar Abbas, Iran
ارتباط کانون کنترل بر سلامت با رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2015-4)


Effect of educational intervention on health-promoting behaviors of high school students in Karaj city
بررسی اثربخشی مداخله آموزشی بر رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت دانش‌آموزان دبیرستانی شهر کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of waste produced in remedial sanitary center of Babolsar city with an emphasis on paper recycling in 2012-2013
بررسی میزان پسماند تولیدی در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بابلسر با تأکید بر بازیافت کاغذ در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of musculoskeletal disorders to method Rapid Office Strain Assessment (ROSA) in computers users
ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی به روش ارزیابی سریع تنش اداری (ROSA) در کاربران کامپیوتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between decisional balance and self-efficacy with stages of change for fruits and vegetables consumption among high school students in Bandar Abbas
ارتباط موازنه تصمیم‌گیری و خودکارآمدی با مراحل تغییر رفتار مصرف میوه‌جات و سبزیجات در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fauna and distribution of Anopheleline mosquitoes in Sirik county, Hormozgan province, 2014
بررسی فون و وضعیت انتشار پشه‌های آنوفل در شهرستان سیریک، استان هرمزگان در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of DMFT index among primary school students (7-12 years old) in Bandar Abbas city
بررسی شاخص دندان‌های پوسیده، از دست رفته و ترمیم شده (DMFT) در بین دانش‌آموزان ۱۲-۷ ساله شهر بندرعباس در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of metal working fluids treatment using Ferric chloride by application of response surface methodology (RSM)
بهینه‌سازی تصفیه پساب آب صابون با استفاده از کلرور فریک با بکارگیری روش سطح پاسخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Physical Activity based on BASNEF Model Constructs among female teachers in Schools of Bandar Abbas
پیش بینی فعالیت جسمی بر اساس سازه های مدل بزنف در زنان معلم شاغل در مدارس شهر بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2015-1)


An effective health intervention: Noise reduction by noise enclosure design
یک اقدام بهداشتی مؤثر: کاهش آلودگی صوتی به شیوه طراحی پناهگاه صوتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Microbial Quality of Sausage Slicers at Food Stores in Bandar Abbas, Iran
بررسی آلودگی میکروبی دستگاه‌های برش کالباس در فروشگاه‌های مواد غذایی شهر بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective dose of Radon 222 received by different age groups from bottled waters in Bandar Abbas
دز موثر دریافتی ناشی از رادن 222 آبهای بطری شده در گروه های مختلف سنی در شهر بندر عباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Ergonomic Training Intervention on Risk Reduction of Musculoskeletal Disorders
اثربخشی مداخله آموزشی ارگونومی بر کاهش عوامل آسیب‌زایی اسکلتی - عضلانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the awareness and performance of mothers of 6-24 months infants in using iron supplementation in 2013
بررسی آگاهی و عملکرد مادران در خصوص نحوه مصرف قطره آهن در کودکان 24-6 ماهه شهر بندرعباس در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of educational intervention based on TTM model about regular physical activity amoung high school gairl students in lenjan
اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل فرانظریه‌ای بر فعالیت بدنی منظم دختران دبیرستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environmental factors effective on malaria prevalence in Rudan county during 2003 to 2011
بررسی عوامل محیطی موثر بر شیوع بیماری مالاریا در شهرستان رودان طی سالهای 1390-1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of educational intervention based on health belief model to promote preventive behaviors of cardiovascular disease in people with normal angiographic results
بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیری‌کننده از بیماری‌های قلبی عروقی در افراد با آنژیوگرافی طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2014-10)


Clinical manifestation of patients with Acquired Pneumonia admitted in the respiratory ward of Imam Khomeini Hospital in Ahvaz
یافته‌های بالینی بیماران مبتلا به پنومونی اکتسابی بستری شده در بخش ریه بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز طی سال های 1385-1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scorpion species in trackless areas of Aligudarz and Sepiddasht Counties in Luristan Province in 2013
بررسی گونه‌های عقرب در مناطق صعب العبور شهرستان های الیگودرز و سپیددشت در استان لرستان در سال1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Musculoskeletal and Cumulative Trauma Disorders in Aluminum Industry
بررسی شیوع علائم اختلالات اسکلتی عضلانی و اختلالات تجمعی ناشی از تروما در صنعت آلومینیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Exercise Benefits/Barriers and self efficacy with stages of change for physical activity in Abu Musa Island employees, Iran
ارتباط منافع، موانع و خود کارآمدی نسبت به ورزش با مراحل تغییر فعالیت جسمی در کارمندان جزیره ابوموسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Related factors to choose cesarean section among Jiroft pregnant women
عوامل مرتبط با انتخاب سزارین در زنان باردارشهرجیرفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reasons for termination of breastfeeding among women referred to Bandar- Abbas health centers
بررسی علل قطع زود هنگام شیردهی انحصاری مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در شهر بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hygiene status in urban bakeries of Bandar Abbas in 2012
بررسی وضعیت بهداشت نانوایی‌ها و میزان مصرف جوش شیرین در نان‌های مصرفی شهر بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lifestyle of Patients With High Blood Pressure in Rural Areas of Jahrom, Iran
سبک زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون در مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان جهرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles